Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Żanna Sępińska

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer - MAO)


Żanna Sępińska

Kontakt:
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel
pokój nr 205


tel. 58 67-77-258
e-mail: z.sepinska@gohel.pl

 

Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu"


 

Zakres Obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)

 • Podstawą obowiązków MAO jako reprezentanta beneficjenta jest umowa o dofinansowanie. W podpisanej umowie o dofinansowanie zawarte są obowiązki beneficjenta w związku z realizacją projektu. Natomiast MAO po nominacji zaczyna reprezentować beneficjenta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu. W umowie są szczegółowo opisane wszystkie pola aktywności beneficjenta i związane z nimi zakresy zadań oraz obowiązki. Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące zakresy zadań MAO:

 

W zakresie realizacji projektu:

 • MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Za zobowiązania MAO zaciągnięte w związku z realizacją projektu odpowiada beneficjent.
 • Kompetencje i zakres obowiązków MAO i kierownika odpowiedzialnego za księgowość powinny być jasno sprecyzowane i precyzyjnie rozdzielone.
 • Do zawarcia Umowy o dofinansowanie lub aneksów do Umowy o dofinansowanie konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta - burmistrza Helu.
 • MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.

 

W zakresie przetargów:

 • MAO jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert.
 • MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą.
 • MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

 

W zakresie finanse:

 • MAO jest odpowiedzialny za założenie przez beneficjenta rachunku bankowego projektu.
 • MAO podpisuje wniosek beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
 • Do wystawienia dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przekazywanych w związku z realizacją projektu, konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta, (jak w rozdziale I. pkt 6) - burmistrza Helu przy kontrasygnacie skarbnika miasta Helu.

 

W zakresie monitoringu:

 • MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • MAO, co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, zatwierdza, podpisuje i przekazuje do IW wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany także do przekazywania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5-u lat po zakończeniu realizacji projektu.

 

W zakresie kontroli:

 • MAO powinien być powiadomiony w formie pisemnej o podstawowym zakresie, trybie i dacie prowadzenia planowanej kontroli realizacji umowy o dofinansowanie zawartej z IW. W szczególnych przypadkach kontrola doraźna realizacji umowy może być podjęta bez wcześniejszego powiadamiania MAO o terminie jej przeprowadzenia.
 • Pracownik kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, informuje MAO o swych uprawnieniach do przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się:

- skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inżyniera) odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli,
- o udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, budżetów, umów wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu projektu objętego umową z IW, a także o sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.

 • MAO może zgłosić zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w szczególności zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli w przypadku uznania ich za niezgodne ze stanem faktycznym.
 • MAO upoważnia osoby do składania wyjaśnień lub udzielania informacji oraz podpisywania protokołu z kontroli.
 • Protokół kontroli podpisują:

- ze strony beneficjenta - MAO lub osoba przez niego upoważniona;
-kontrolujący.
Każda strona protokołu powinna być parafowana przez kontrolującego i upoważnioną osobę podpisującą protokół ze strony MAO.

 • MAO otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

- do 30.06.2013 r. - Marek Dykta

Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Helu".

- od 01.07.2013 r. - Żanna Sępińska

Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu"

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) z dniem 01.07.2013.pdf (PDF, 1.MB) 2015-02-26 11:28:18 431 razy
2 Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) z dniem 30.06.2013.pdf (PDF, 36KB) 2015-02-26 11:27:05 487 razy
3 Zarzadzenie_3_0152_2009 powołanie MAO Marek Dykta.pdf (PDF, 1.MB) 2015-02-26 11:25:48 451 razy
4 zarzA_dzenie_MAO.doc (DOC, 62KB) 2010-01-15 11:57:44 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 15-01-2010 11:57:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 26-02-2015 11:29:25