Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Biuro Rady Miasta Helu

BIURO RADY MIASTA HELU
 
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta - Mirela Figurska
Symbol stanowiska w jednolitym rzeczowym wykazie akt: RM

KONTAKT:
Obsługa Rady Miasta - pokój 204, II piętro
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel


telefon:   58 677-72-52

adres e-mail:  radamiastahelu@gohel.pl
--------------------------------------------------------------
 
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO RADY MIASTA HELU

Pracownik obsługi Rady Miasta Helu przyjmuje skargi i wnioski (każdego tygodnia):

 • w środy w godzinach 14:00 – 16:00

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.          

 

 


ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA (ZAKRES CZYNNOŚCI)

PRACOWNIKA NA STANOWISKU OBSŁUGI RADY MIASTA HELU

Pani:

MIRELA FIGURSKA

ZATRUDNIONA NA STANOWISKU PRACY:

OBSŁUGI RADY MIASTA HELU

podlega bezpośrednio:

 

sekretarzowi miasta Helu

- kierownikowi Referatu Organizacyjnego

współdziałanie:

 

- z przewodniczącym Rady Miasta Helu w zakresie prowadzonych spraw przez Radę Miasta Helu

- radnymi

zastępuje pracownika na stanowisku pracy:

obsługi sekretariatu Urzędu Miasta Helu

zastępowana przez pracownika ze stanowiska pracy

kierownik zespołu ds. promocji miasta Helu

 

Zakres obowiązków pracowniczych z art. 100 K.p. i i 211 K.p.:

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 4. dbać o dobro Urzędu Miasta Helu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
   

Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 5.  poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

 6.  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracownik zatrudniony na stanowisku Obsługi Rady Miasta Helu, w zakresie spraw organizacyjnych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Helu, realizowanych na stanowisku pracy, zobowiązany jest do:

  1. Właściwe i terminowe wykonanie zadań i obowiązków wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego oraz przewodniczącego rady miasta.

  2. Koordynowania prac wewnątrz komórki organizacyjnej oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Helu i jednostkami miejskimi, instytucjami oraz spółkami miejskimi w zakresie obsługi rady miasta.

  3. W razie nieobecności w pracy określanie zakresu zadań dla osoby zastępującej.

  4. Dysponowania rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi komórce organizacyjnej do użytkowania.

  5. Realizowania innych obowiązków określonych przepisami ustawodawstwa pracy,
   w szczególności kodeksem pracy i regulaminem pracy Urzędu Miasta Helu.

  6. Przekazywania spraw przekraczających zakres zadań komórki organizacyjnej swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

  7. Przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

  8. Właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami majątkowymi powierzonymi do użytkowania.

  9. Prowadzenia spraw finansowych w ramach wykonywanych zadań zgodnie z procedurami finansowo-księgowymi obowiązującymi w Urzędzie Miasta Helu.

  10. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku ds. Obsługi Rady Miasta Helu:

  1. Obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej rady miasta, statutowych komisji rady i poszczególnych radnych.

  2. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu.

  3. Organizacji sesji rady miasta, posiedzeń komisji rady i spotkań z mieszkańcami oraz zapewnienia należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie.

  4. Przygotowywanie list diet radnych oraz informacji o kwotach ryczałtów
   dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

  5. Przygotowywania projektów planów pracy rady miasta i komisji statutowych.

  6. Sporządzanie protokołów z obrad sesji rady.

  7. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji statutowych rady.

  8. Opracowywanie założeń budżetu miasta Helu w części dotyczącej funkcjonowania rady, sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz nadzór nad prawidłową gospodarką finansową w tym zakresie.

  9. Prowadzenie zbioru, rejestru i skorowidza uchwał rady miasta, wniosków komisji, zapytań, interpelacji i wniosków radnych oraz przekazywania ich do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Helu i jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Hel.

  10. Prowadzenia teczek klubów radnych i związanej z tym dokumentacją.

  11. Prowadzenia spraw osobowych radnych.

  12. Ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady.

  13. Prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do rady oraz burmistrza Helu.

  14. Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji w wyznaczony dzień, po godzinach otwarcia Urzędu Miasta Helu, pełniąc dyżur w tym zakresie.

  15. Prowadzenia rejestru petycji wpływających do Rady Miasta oraz Burmistrza Helu.

  16. Kompletowania i przygotowywania materiałów pod obrady sesji, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego rady.

  17. Organizowania szkoleń radnych w oparciu o ustalenia przewodniczącego rady.

  18. Udostępniania dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady lub burmistrz, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.

  19. Przesyłania uchwał rady organom nadzoru prawnego oraz do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  20. Redagowanie projektów aktów prawnych oraz aktów prawnych rady i burmistrza Helu w formacie xml.

  21. Przygotowywanie tekstów jednolitych uchwał rady i opracowywanie ujednoliconych tekstów uchwał podejmowanych przez radę w formacie xml.

  22. Wprowadzanie poprawek redakcyjnych do projektów aktów prawnych rady
   i burmistrza.

  1. Publikacja projektów aktów prawnych oraz aktów prawnych rady i burmistrza Helu w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miasta Helu.

  2. Przekazywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami komisji i rady.

  3. Prowadzenie terminarza posiedzeń komisji Rady.

  4. Kompletowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w zakresie działania Oddziału.

  5. Opracowywanie opinii, stanowisk i wniosków komisji.

  6. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.

  7. Prowadzenie spraw związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi dot. uchwał.

  8. Wprowadzanie rozstrzygnięć nadzorczych dot. uchwał do Biuletynu Informacji Publicznej i Bazy Aktów Własnych.

  9. Monitorowanie terminowości w rozpatrywaniu skarg przez Komisję Rewizyjną.

  10. Monitorowanie terminowości rozpatrywania interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

  11. Monitorowanie terminowości rozpatrywania przez radę miasta wniosków i petycji kierowanych do niej.

  12. Prowadzenie ewidencji projektów uchwał.

  13. Prowadzenie ewidencji protokołów sesji rady i posiedzeń komisji.

  14. Prowadzenie rejestru Honorowych Obywateli Miasta Helu.

  15. Prowadzenie rejestru Zasłużonych dla Miasta Helu.

  16. Współpraca z innymi referatami Urzędu Miasta Helu i samodzielnymi stanowiskami pracy, jednostkami miejskimi, instytucjami, organizacjami oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w podejmowaniu działań mających na celu przekazywanie informacji o pracy rady.

  17. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów za wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

  18. Redagowanie oraz aktualizacja strony internetowej www.gohel.pl

  19. Redagowanie oraz aktualizacja fanpage Miasto Hel i Urząd Miasta Helu na portalach społecznościowych Facebook, Yotube, Google +, i innych.

  20. Redagowanie oraz aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

  21. Organizowanie i prowadzenie współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Helu.

  22. Organizowanie i współorganizowanie świąt, rocznic miejskich, narodowych oraz państwowych.

  23. Współrealizacja umów związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z partnerstwem miast Hel i Hermeskeil (Niemcy).

  24. Współrealizacja umów związanych ze współpracą z innymi miastami Polski podejmowanych przez radę miasta.

  25. Współpraca z mediami masowego przekazu o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym i przekazywaniem im materiałów o działaniach Rady Miasta Helu.

  1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środkach masowego przekazu oraz współtworzenie polityki informacyjnej Gminy Miejskiej Hel.

  2. Podejmowanie innych działań z zakresu komunikacji społecznej rady z mieszkańcami.

  3. Przygotowywanie i organizowanie wywiadów, wystąpień i konferencji prasowych rady.

  4. Przygotowywanie korespondencji okolicznościowej rady.

  5. Przygotowanie materiałów do wydawnictwa „Ziemia Pucka”.

  6. Przygotowanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Helu.

  7. Wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie wynikającym z ordynacji wyborczej oraz referendum ogólnopolskim i referendum europejskim.

  8. Realizacja zadań Gminy Miejskiej Hel na potrzeby obronne państwa, określone w dokumentacji planistycznej Urzędu Miasta Helu w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 04-03-2009 20:38:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-11-2018 12:34:49