Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

01.01.2007 - 31.10.2019 SEKRETARZ MIASTA HELU - MAREK DYKTA

od 01.01.2007 do 31.10.2019

SEKRETARZ MIASTA HELU - MAREK DYKTA


 

 

FUNKCJE:

 • sekretarz miasta Helu

WIZYTÓWKA QR kod qr sekretarz miasta Helu Marek Dykta
adres: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel
nr pokoju: 211
telefon:

58 67-77-240

mobile: 600-248-546

 

 

fax: 58 67-77-277
e-mail: m.dykta@gohel.pl
nadzorowane komórki urzędu: Referat Organizacyjny
przyjmowanie interesantów: sekretarz miasta przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Helu

Data urodzenia: 10 kwietnia 1970 r.
Żona: Ewa - prowadzi działalność gospodarczą
Dzieci: syn Mikołaj

Wykształcenie: wyższe - magisterskie

- studium podyplomowe o kierunku rachunkowość w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni,
- studia podyplomowe w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni o kierunku zarządzanie i marketing,
- studia licencjackie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni o kierunku zarządzanie i marketing,
- Szkoła Chorążych Wojsk Inżynieryjnych w Brzegu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP w Słupsku.

Doświadczenie zawodowe:

- od 1991 do 2006 żołnierz zawodowy o specjalności saper oraz dowódca plutonu, dowódca kompanii logistycznej, dowódca kompanii saperów, komendant ochrony, komendant wojskowej straży pożarnej,
- prowadził działalność gospodarczą od 1998 roku do 31.12.2006 roku.

Członkostwo w partii: bezpartyjny

Uprawnienia:

- licencja Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- ratownik wodny,
- patent żeglarza jachtowego.

Zainteresowania: piłka siatkowa, tenis ziemny, taniec towarzyski.

Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje składane przez sekretarza miasta Helu - http://bip.hel.eu/dokumenty/409

 

Do zadań Sekretarza należy:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
b) przygotowywanie materiałów umożliwiających podjęcie czynności z zakresu prawa pracy,
c) prowadzenie działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
d) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
e) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
f) prowadzenie ewidencji i wymiaru urlopów wypoczynkowych i innych,

2) obsługa organizacyjna i administracyjna burmistrza Helu, zastępcy burmistrza i sekretarza miasta oraz prowadzenie spraw kancelaryjno - technicznych w tym:

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
c) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
e) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
f) prowadzenie księgi inwentarzowej Urzędu,
g) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym w materiały biurowe, kancelaryjne i środki czystości,

3) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów, referendów i spisów,
4) obsługa administracyjna Rady Miasta Helu i komisji Rady, a w szczególności:

a) przygotowywanie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady,
b) obsługa organizacyjna oraz techniczna obrad Rady i komisji Rady,
c) prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentacji z prac Rady oraz jej komisji,
d) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
e) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prowadzeniem sesji Rady i posiedzeń jej komisji,

5) prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania i promocji kultury, sportu oraz turystyki,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie kultury, sportu oraz turystyki,
7) koordynacja współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, kulturalnymi, bibliotekami,
8) promocja Miasta Helu w kraju i zagranicą,
9) nadzorowanie wykorzystania bazy turystycznej na terenie Miasta,
10) koordynowanie działań związanych z organizacją świąt patriotyczno - religijnych oraz uroczystości państwowych i lokalnych,
11) upowszechnianie nowych form kultury, w tym kultury masowej,
12) opracowywanie planów rozwoju życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego oraz planowanie wydatków na te cele,

13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do sezonu turystycznego.

 

W okresie od 20.02.2009 do 30.06.2013 r. Marek Dykta pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Helu”. 
 
 
 
Zakres Obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)

Podstawą obowiązków MAO jako reprezentanta beneficjenta jest umowa o dofinansowanie. W podpisanej umowie o dofinansowanie zawarte są obowiązki beneficjenta w związku z realizacją projektu. Natomiast MAO po nominacji zaczyna reprezentować beneficjenta w ramach wypełniania zadań związanych z realizacją projektu. W umowie są szczegółowo opisane wszystkie pola aktywności beneficjenta i związane z nimi zakresy zadań oraz obowiązki. Biorąc powyższe pod uwagę należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące zakresy zadań MAO:

W zakresie realizacji projektu:
 
 • MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Za zobowiązania MAO zaciągnięte w związku z realizacją projektu odpowiada beneficjent.
 • Kompetencje i zakres obowiązków MAO i kierownika odpowiedzialnego za księgowość powinny być jasno sprecyzowane i precyzyjnie rozdzielone.
 • Do zawarcia Umowy o dofinansowanie lub aneksów do Umowy o dofinansowanie konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta - burmistrza Helu.
 • MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, raport końcowy itp.

W zakresie przetargów:
 • MAO jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert.
 • MAO jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą.
 • MAO jest odpowiedzialny za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

W zakresie finanse:
 • MAO jest odpowiedzialny za założenie przez beneficjenta rachunku bankowego projektu.
 • MAO podpisuje wniosek beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę lub wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
 • Do wystawienia dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przekazywanych w związku z realizacją projektu, konieczny jest podpis osób reprezentujących beneficjenta, (jak w rozdziale I. pkt 6) - burmistrza Helu przy kontrasygnacie skarbnika miasta Helu.

W zakresie monitoringu:
 • MAO monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji, Umowie o dofinansowanie oraz z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • MAO, co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, zatwierdza, podpisuje i przekazuje do IW wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany także do przekazywania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5-u lat po zakończeniu realizacji projektu.

W zakresie kontroli:
 • MAO powinien być powiadomiony w formie pisemnej o podstawowym zakresie, trybie i dacie prowadzenia planowanej kontroli realizacji umowy o dofinansowanie zawartej z IW. W szczególnych przypadkach kontrola doraźna realizacji umowy może być podjęta bez wcześniejszego powiadamiania MAO o terminie jej przeprowadzenia.
 • Pracownik kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, informuje MAO o swych uprawnieniach do przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się:
- skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inżyniera) odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli,
- o udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, budżetów, umów wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu projektu objętego umową z IW, a także o sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.
MAO może zgłosić zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w szczególności zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli w przypadku uznania ich za niezgodne ze stanem faktycznym.
 
 • MAO upoważnia osoby do składania wyjaśnień lub udzielania informacji oraz podpisywania protokołu z kontroli.
 • Protokół kontroli podpisują:

- ze strony beneficjenta - MAO lub osoba przez niego upoważniona;
- kontrolujący.
Każda strona protokołu powinna być parafowana przez kontrolującego i upoważnioną osobę podpisującą protokół ze strony MAO.
 • MAO otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

ŹRÓDŁO:  

http://www.gohel.pl/strona-718-podpisanie_umowy_o_dofinansowanie.html  

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu

Dnia 14 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej, gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tym samym do grona pomorskich beneficjentów dołączyła Gmina Miasto Hel, która uzyskała unijne dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Helu” w wysokości 36 938 036,17 zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie. Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Skarbnik Miasta Helu Pani Teresa Rzepko, Zastępca Burmistrza Miasta Helu Pan Jarosław Pałkowski

Goście obecni na uroczystości, na zdjęciu od prawej: Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Jan Kozłowski, Radna Miasta Helu Pani Teresa Matuszewska, Radny Miasta Helu Pan Edward Mrozik, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Pani Danuta Grodzicka-Kozak, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Radna Miasta Helu Pani Grażyna Janiak, Zastępca Burmistrza Miasta Helu Pan Jarosław Pałkowski, Skarbnik Miasta Helu Pani Teresa Rzepko, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Pani Danuta Drozd, Kierownik JRP Pan Cezary Ciężkowski,  Sekretarz Miasta Hel Pan Marek Dykta

Projekt, którego zakończenie zaplanowano na 2012 rok, zakłada m.in. budowę i przebudowę ok. 14,7 km kanalizacji sanitarnej, przebudowę ok. 8,8 km sieci wodociągowej oraz budowę 6,8 km sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku realizacji zadania do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zostanie podłączonych 168 nowych użytkowników oraz obiekty wypoczynkowe odprowadzające ścieki od ok. 600 tzw. turystów równoważnych. Natomiast ze zmodernizowanej sieci wodociągowej i sanitarnej skorzystają wszyscy mieszkańcy  Helu w ilości ok. 3,9 tys., jak również turyści odwiedzający Miasto, których liczbę szacuje się na ok. 400 tys. w skali roku. Realizacja dofinansowanej z Unii Europejskiej inwestycji wodno-ściekowej przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko,  w tym na obszary wyjątkowo cenne i objęte ochroną m.in. w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane działania inwestycyjne i modernizacyjne służą poprawie jakości wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej oraz pozytywnie wpływają na atrakcyjność regionu, przyczyniając się do zachowania i promowania potencjału przyrodniczego obszaru Przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Prezentacja założenia Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.ppt (PPT, 2.MB) 2019-11-03 13:18:28 24 razy
2 zarzA_dzenie_MAO.doc (DOC, 62KB) 2009-03-16 08:21:34 1019 razy
3 Dykta_Marek_CERTYFIKAT_mao.pdf (PDF, 12KB) 2009-03-16 08:21:34 884 razy
4 getQR.eu-Code_07-04-2012_16_06_(2).png (PNG, 1.KB) 2009-03-16 08:21:34 1064 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 16-03-2009 08:21:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 06-11-2019 08:53:26