Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

REFERAT INWESTYCJI , BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI  I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Symbol referatu i stanowisk w jednolitym rzeczowym wykazie akt: RGAI

 

Pracownicy Referatu Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu Miasta Helu.

 

 

 
kierownik referatu
zastępca burmistrza Helu

 
Jarosław Pałkowski
adres:Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel

kierownik referatu/ zastępca burmistrza Helu  - pokój nr 110
gosp. gruntami i geodezja - pokój nr 212
budownictwo, architektura i ochrona środowiska - pokój  nr 205
inwestycje i zamówienia publiczne- pokój nr 205

 
telefony:


(58) 67-77-240 kierownik referatu - zastępca burmistrza Helu
(58) 67-77-251 gospodarka gruntami, geodezja
(58) 67-77-262 budownictwo, architektura i ochrona środowiska
(58) 67-77-259 inwestycje i zamówienia publiczne
(58) 67-77-249 Zespół Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 

fax:(58) 67-77-277
e-mail:ratusz@goHel.pl
www:www.gohel.pl
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNICY REFERATU:

Jolanta Łuczaj- inspektor ds. gospodarki gruntami i geodezji
Katarzyna Pietkiewicz- inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska
Paweł Lewandowski- podinspektor ds. infrastruktury komunalnej, inwestycji i zamówień publicznych
 

ZESPÓŁ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

włącz się w segregację

Zastępca
kierownika Referatu RGAI

Kierownik Zespołu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dariusz Andryskowski

58 67-77-249

d.andryskowski@gohel.pl

Inspektor
ds.  księgowości budżetowej
Mariusz Fafiński

58 67-77-249

m.fafinski@gohel.pl

Podinspektor ds. organizacyjnychPaweł Lewandowski

58 67-77-253

p.lewandowski@gohel.pl

 


 
 
Do zadań Referatu Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska należy:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:
a) ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
- ochrony środowiska przed odpadami,
- utrzymania porządku i czystości,
- ochrony powietrza atmosferycznego,
- gospodarki wodnej i ściekowej,
- zieleni,
- łowiectwa i gospodarki leśnej,

2) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, a w szczególności dotyczących:
a) planowania i przygotowania inwestycji,
b) nadzoru i prawidłowości przebiegu realizacji,
c) zakończenia i rozliczenia końcowego zadania,

3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem postepowania przetargowego oraz zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

4) prowadzenie spraw związanych z drogownictwem i zarządzaniem drogami na terenie Miasta, a w szczególności:
a) bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni ulic i dróg, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
b) opiniowania przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich,
c) opracowania projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej,
d) zimowego utrzymania dróg,

5) koordynacja oraz nadzór nad jednostkami prowadzącymi zarząd i eksploatację mienia komunalnego w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę,
b) gospodarki ściekami,
c) gospodarki odpadami stałymi,
d) utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej,

6) prowadzenie rejestru obiektów komunalnych

7) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a szczególności:
a) ładu przestrzennego,
b) urbanistyki i architektury,
c) ochrony walorów przyrodniczych,
d) ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

8) prowadzenie spraw z zakresu architektury i nadzoru budowlanego,

9) przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prestrzennego,

10) przygotowanie decyzji o pozwolenie na budowę,

11) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru realizacji robót budowlanych,

12) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi poublicznej,

13) prowadzenie spraw związanych z gospodarką grunatmi i wywłaszczaniem nieruchomości, a w szczególności związanych z:
a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
b) ustalaniem wartości gruntów, ich cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Miasta,
e) komunalizacją gruntów,
f) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
g) tworzeniem zasobów gruntów na cele zbudowy,

14) prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki gruntami dotyczących:
a) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
b) ustalania nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
c) dokonywanie podziałów i rozgraniczeń,
d) postępowania scaleniowego gruntów,
e) zlecenia, nadzorowania oraz odbioru robót geodezyjnych i kartograficzny.
 
15) prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 23-03-2009 14:27:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Osiewała 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 20-02-2014 12:29:28