Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z XII sesji Rady Miasta Helu, 27 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/19

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 27 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu.

1. Otwarcie posiedzenia, godz. 9:00.

Sesję otworzył przewodniczący rady Marek Chroń witając wszystkich radnych, zaproszonych gości i mieszkańców Helu.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności (lista stanowi załącznik do protokółu) przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną ilość ustawowego składu Rady 15, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady poinformował, że do rady wpłynął projekt uchwały nr 74/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XI/89/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2019 roku, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 i poprosił o wprowadzenie go do porządku obrad.

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad wraz ze zmianami.

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli protokół z XI sesji Rady Miasta Helu.

5. Odpowiedzi na interpelację radnych i wnioski zgłaszane przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Nie wpłynęły.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Janiak zapytała czy są klatki dla dzików i gdzie są stawiane, czy mogłaby jedna stanąć obok budynku b. kina oraz o możliwość powrotu karetki do helskiego szpitala.

Radna Budzisz poprosiła o postawienie odłowni dzików w pobliżu lasu na ulicy Leśnej oraz powiedziała o malej ilości urządzeń fitness ustawionych na siłowni zewnętrznej.

Radny Antkowski zapytał czy Alternatywny Cypel przedstawił jakieś zamierzenia.

Radna Kosno zapytała jakie procedury powinno spełnić ZKP aby uzyskać pozwolenie
na ocieplenie budynku.

Przewodniczący rady w związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi zabezpieczenia medycznego w Helu zaproponował aby na styczniową sesję zaprosić dyrektora 115 Szpitala w Helu w celu omówienia tego tematu oraz złożył wniosek w sprawie oznaczenia zabezpieczenia prac na drodze 216, na odcinku Hel-Jurata

Przewodniczący rady przedstawił wnioski i pytania z dyżuru:

- jaka stawka prognozowana jest dla mieszkańców za wywóz śmieci i w jakim systemie będzie to zrobione,

- czy możliwe jest podłączenie energii elektrycznej do garaży na ulicy adm. Steyera,

- użytkownicy garaży zadeklarowali chęć partycypacji w kosztach podłączenia prądu,

- przejeżdżające po spowalniaczu ułożonym na drodze na wysokości boiska powoduję wypadanie z niego „kapsli” zabezpieczających śruby,

- czy nie warto, w związku z dużą ilością pytań o sprawy techniczne dot. dróg, zorganizować spotkania mieszkańców z kierownikiem ZZOM,

- może warto rozważyć możliwość wprowadzenia już od momentu rozpoczęcie tzw. Długich weekandów, systemu, który funkcjonował w 115 Szpitalu a dotyczy strefy płatnego parkowania,

- montaż w przyszłym roku spowalniaczy w związku z organizowanymi na terenie miasta wyścigami samochodów,

- widoczne na drodze pasy dla pieszych, znajdujące się przy spowalniaczy na ul. Adm. Steyera mogą wprowadzać w błąd, stąd wniosek o ich skuteczne usunięcie,

- wchodzące na teren cmentarza przez dziury w ogrodzeniu dziki,

- niecka z wodą na ulicy Dworcowej, gdzie brak skutecznego jej odprowadzania,

- zapadnięty fragment chodnika na ulicy adm. Steyera oraz odwodnienie,

- niewłaściwe oznakowanie parkingu na ulicy adm. Steyera, na wysokości ciepłowni,

- nieprzestrzeganie przez kierowców zasad ruchu i parkowanie na terenach zielonych.

Radny Antkowski zapytał czy jeżeli będzie nadmiar oświetlenia na słupach, będzie możliwość powieszenia go na uliczkach niedowartościowanych w tym względzie, chodzi tu
o boczne uliczki.

Radny Salski powiedział i zapytał:

- co dalej z kasynem,

- czy stojące na cmentarzu topole zostaną przycięte,

- czy jest możliwość dokończenia chodników na ulicy Kapitańskiej i Obr. Helu,

- czy zbiornik z gazem, przy Piekarni Konkol ustawiony jest zgodnie z przepisami,

- zbiornik z wodą, który jest dość głęboki a mieści się koło byłego kina zagraża bezpieczeństwu.

7. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady przypomniał radnym o przygotowaniu planów pracy komisji
na przyszły rok, które będą uchwalane na kolejnej sesji oraz poprosił o przygotowanie propozycji lub zgłaszanie uwag do planu pracy rady na 2020 rok.

Radna Janiak w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola podziękowała burmistrzowi Helu za wymianę lub doposażenie zabawek w przedszkolu.

8. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Helu odczytał sprawozdanie (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący rady poprosił o rozwinięcie pkt 2 sprawozdania.

Burmistrz Helu powiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego będzie szczegółowiej omawiany w trakcie przedstawiania sprawozdania oraz, że jest on na dosyć dobrym stopniu zaawansowania a priorytetem planu jest powstanie w Helu stacji paliw.

Przewodniczący rady poprosił o rozwinięcie pkt 3 sprawozdania.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- na spotkaniu z udziałem Głównego Geodety Wojewódzkiego, Krajowego i Powiatowego miasto Hel zostało wymienione jako właściwie realizujące zadania i wymienione jako jedyne, które w formie uchwały zaakceptowało podział i nie wniosło uwag,  

- sprawa podziału terenów pod wodami Zatoki Gdańskiej i Puckiej jest formalnością,
gdyż państwo polskie jest właścicielem tego terenu, nie zostało to tylko nigdy usankcjonowane w formie rozporządzenia i określenia dokładnie granic,

- dziś jako granice na północy określa się brzeg jako teren stały ale granice kraju to także obszar będący częściowo pod wodą, w tym przypadku chodzi tu o wody w/w zatok,

- w przypadku Helu nie ma żadnych przeszkód ani obwarowań, że na terenie, który miałby być przydzielony dla gminy Hel znajduje się jakaś budowla w wodzie, coś stałego,
co należałoby wyłączyć,

- omawiany obszar będzie własnością państwa, nic nie zmieni się , jeśli chodzi o naszą działalność na tym obszarze,

- zadania na tym obszarze nadal w imieniu państwa wykonywał będzie Urząd Morski,

- miasto nie będzie mogło bezpośrednio decydować, co na tym terenie postawić.

Przewodniczący rady zapytał czego dotyczy wspomniane w pkt 7 sprawozdania, spotkanie
z rodzicami.

Burmistrz Helu powiedział, że spotkanie zorganizowane zostało w związku z pismem
od rodziców dotyczącym funkcjonowania szpitala i organizacji zajęć tanecznych
w przedszkolu.

Na spotkaniu przedstawiona została od strony prawnej możliwość organizacji w/w zajęć dodatkowych i konieczności ich organizacji zgodnie z prawem.

Przewodniczący rady poprosił o rozwinięcie pkt. 13 sprawozdania.

Burmistrz Helu powiedział, że od tej kadencji kontynuowane będą paczki dla seniorów, przygotowane prze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu natomiast 6 grudnia,
o godz. 16:00 odpalona zostanie choinka pod Urzędem Miasta a każde dziecko otrzyma paczkę od Mikołaja oraz, że zaprasza wszystkich radnych do udziału.

Przewodniczący rady również zaprosił radnych do udziału, pomocy w akcji oraz poprosił
o wsparcie ze strony radnych budżetu Mikołaja.

9. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Sprawozdanie stanowi  załącznik do protokołu.

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie.

a) projekt uchwały nr 70/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Komisja Gospodarcza nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Komisja skarg, Wniosków i Petycji jest za przyjęciem projektu uchwały..

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XII/93/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

b) projekt uchwały nr 71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu

Mieszkanka Helu, pani Edyta Koreńczuk wniosła uwagi dotyczące projektu uchwały, poinformowała radę o złożonym w 2011 roku piśmie do burmistrza Helu dot. wycofania zgody na dzierżawę przyległego do budynku terenu, o którym mowa w projekcie uchwały oraz o braku możliwości dojazdu do budynku Wspólnoty a zamieszkałego głownie przez osoby starsze i schorowane, służb ratowniczych w okresie od kwietnia do września.

Pani Koreńczuk poprosiła także o usystematyzowanie i przestrzeganie prawa dla wszystkich podmiotów, które dzierżawią w teren w rejonie Wspólnoty oraz zapytała na jakich zasadach usadowiony jest omawiany obiekt, czy jest to obiekt tymczasowy.

Przewodniczący rady zwrócił się do mieszkańców aby swoje problemy zgłaszali bezpośrednio do właściwego organu, z powiadomieniem rady miasta lub pisali bezpośrednio do rady.

Burmistrz Helu powiedział, że odpowiadając w 2011 roku na w/w pismo wziął pod uwagę potrzeby mieszkańców Helu mających tam stałe zatrudnienie, natomiast w trakcie obecnej kadencji nie wpłynęło żadne pismo od Wspólnoty mówiące o tym, że nie zgadza się z tym stanowiskiem i domaga się aby obszar przy budynku na ulicy Wiejskiej 56 nie był dzierżawiony pod tego typu działalność oraz, że własność Wspólnoty nie została naruszona.

Wspomniane wcześniej trudności z dojazdem będą rozwiązane gdyż ulica Maszopów będzie remontowana i będzie stworzony na niej deptak, o czym poinformowani zostali wszyscy mieszkańcy tej ulicy.

Burmistrz Helu wniósł o wycofanie z porządku obrad i nie procedowanie projektu uchwały nr 71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu oraz poinformował, że wystosowane zostanie pismo
do właściciela obiektu mówiące o tym, iż w przypadku nie otrzymania zgody od Wspólnoty, Wiejska 56 na posadowienie dalej obiektu, dzierżawa nie zostanie przedłużona i rozważona zostanie inna lokalizacja.

Projekt uchwały nr 71/2019 został wycofany z porządku obrad.

Pani Koreńczuk podziękowała za inicjatywę ze strony burmistrza i wyraziła nadzieję
na owocną współpracę w tym temacie.

c) projekt uchwały nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok

Komisja Gospodarcza nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem uchwały.

Komisja skarg, Wniosków i Petycji jest za przyjęciem porządku uchwały.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XII/95/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok.

d) projekt uchwały nr 73/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XII/96/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

e) projekt uchwały nr 74/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XI/89/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2019 roku, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Komisja Gospodarcza nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna jest za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest za przyjęciem uchwały.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr XII/97/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/89/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2019 roku, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

11. Sprawozdania.

a) Realizacja programów inwestycyjnych w 2019 roku. Osiągnięte efekty, stan zaangażowania, poniesione i przewidywane koszty,

Burmistrz Helu przedstawił prezentację (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).

Radna Janiak powiedziała, że bardzo cieszy się na parking przy ulicy Dworcowej,
gdyż wiele osób o niego prosi.

Radny Łazur zapytał, czy będzie można jeździć rowerami szosowymi po drodze.

Burmistrz Helu powiedział, że chciałby, aby droga wojewódzka wyłączona została
dla rowerzystów jednak życie pokazuje co innego, jeśli rowerzyści ci będą potrzebowali zachęty, to ją stworzymy poprzez odpowiednie oznakowanie ścieżki i bezpieczeństwo
na drodze zdecydowanie się poprawi.

Przewodniczący rady powiedział, że bez zaangażowania, uporu i pomysłów burmistrza Helu wielu rzeczy nie udałoby się zrealizować oraz podziękował burmistrzowi za to, że jest człowiekiem słownym i wszystko, co zostało obiecane jest dawane.

b)   Ocena przygotowania ZZOM do sezonu zimowego 2019/2020

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Kierownik ZZOM pan Marek Dykta powiedział, że zespół zakładów do sezonu zimowego jest bardzo dobrze przygotowany a sprzęt służący do odśnieżania jest sprawny.

Burmistrz Helu powiedział, że cena przekazanego do ZZOM samochodu to ok. 270 tyś. zł netto i zapytał co dalej?

Kierownik ZZOM powiedział, że koszt doposażenia samochodu to 14 tyś. zł, samochód wykorzystywany będzie do wielu celów, gdyż jest samochodem wielozadaniowym, wyposażonym z tyłu w hak. Planowany jest w przyszłości zakup przyczepy i lekkiej konstrukcji, które będą umożliwiać szybki wywóz odpadów różnych z terenu miasta.

12. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta Helu. Rada podjęła następujące działania:

12.1

wnioskodawca

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

tytuł sprawy

Zaproszenie

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

12.2

wnioskodawca

Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa
i Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu

tytuł sprawy

dot. rekultywacji składowiska odpadów w Łebczu

określenie podejmowanej czynności

przekazane do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu

Przewodniczący rady powiedział, że RM nie jest stroną w opisanej w piśmie sprawie i to Stowarzyszenie powinno zorganizować posiedzenie komisji i zaprosić na nie helskich radnych.

Burmistrz Helu powiedział, że sprawą rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci
w Łebczu, z którego korzystały wszystkie gminy z powiatu Puckiego, zajęła się zgodnie
z prawem pucka spółka komunalna. Wysypisko w żaden sposób nie jest związane z naszą gminą, cała odpowiedzialność spoczywa na w/w spółce. W związku z tym, że wysypisko zlokalizowane jest przy granicy Gminy Władysławowo i stanowi uciążliwość dla części miasta, Stowarzyszenie powinno korespondować ze spółka i wymagać od niej wykonywania zadań, do których jest zobowiązana.

Przewodniczący rady powiedział, że sprawą powinny zająć się władze gminy, na terenie której leży wysypisko a jeśli zostało naruszone prawo to powinny zostać powiadomione odpowiednie służby. W odpowiedzi na pismo można skierować do Stowarzyszenia informację, że jeżeli  chcą spotkać się z komisjami Rady Miasta Helu, radni czekają na zaproszenie.

12.3

wnioskodawca

obywatel

tytuł sprawy

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

12.4

wnioskodawca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku

tytuł sprawy

analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Helu i innych jednostek organizacyjnych
w Gminie Miejskiej Hel.

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

12.5

wnioskodawca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

tytuł sprawy

analiza oświadczenia majątkowego Joanny Kosińskiej

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

12.6

wnioskodawca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku

tytuł sprawy

analiza oświadczeń majątkowych radnych obecnej i byłej kadencji

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

12.7

wnioskodawca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku

tytuł sprawy

analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez burmistrza Helu i przewodniczącego Rady Miasta Helu

określenie podejmowanej czynności

do wiadomości

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- podliczone zostały wydatki na inwestycje przedstawione w trakcie prezentacji i jest to ok. 4 mln zł,

- po konsultacji z leśniczym, ZZOM odłownie ustawił na ulicy Sosnowej, tj. przy drodze prowadzącej na „dużą plażę”,

- część dzików została już skutecznie odłowiona i nadal będą odławiane,

- przychyla się do wniosku przewodniczącego rady aby zaprosić na sesję dyrektora 115 Szpitala aby przekazał informacje o stanie szpitala i sprawach związanych z karetką pogotowia,

- urządzenie fitness zostało zdemontowane z powodu uszkodzenia a śmietnik postawiony został na jego miejscu w celu zabezpieczenia,

- urządzenie po naprawie wróci na swoje miejsce,

- w przypadku wniosku o rozszerzenie placu o kolejne urządzenie do ćwiczeń  być może
w przyszłym roku będzie można to wykonać,

- Alternatywny Cypel wystosował pismo, w którym podtrzymuje chęć dzierżawy terenu,

- należy podpisać umowę z AC i dać szansę Stowarzyszeniu na wykonanie zadań wynikających z ich statutu,

- jeśli zostanie niewykorzystane oświetlenie świąteczne z chęcią zleci powieszenie go na lampach stojących przy ulicy Leśna 7 pod warunkiem, że zostaną one włączone,

- koszt oświetlenia ulicy nie jest taki duży więc jest możliwość aby miasto go opłaciło,

Radny Antkowski powiedział, że lampy nie świecą z powodu kradzieży jednej fazy a lampy nie są wyłączane. Dokonana została modernizacja oświetlenia, która umożliwiła wspólnotą całoroczną eksploatację bez wyłączeń, jakie miały miejsce pięć lat wcześniej.

Burmistrz Helu kontynuował swój swoją wypowiedź mówiąc, że:

- właścicielem obiektu, który został udostępniony jako siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest miasto i leży on w strefie konserwatora zabytków,

- w celu wykonania ocieplenia w/w budynku należy uzyskać zgodę właściciela a następnie przejść procedurę uzyskania pozwolenia na wykonanie ocieplenia, łącznie ze zgodą konserwatora zabytków,

- sprawa oznakowania drogi nr 2016 została przekazana telefonicznie kierownikowi Zarządu Dróg w Pucku i powinno zostać naprawione,

- w Helu segregacja śmieci sprawdza się,

- ustawodawca narzucił stawkę za pojemnik, która jest kilkakrotnie mniejsza od obecnie obowiązujących stawek, która w żaden sposób ekonomicznie nie umożliwia tej segregacji śmieci, wywozu, utylizacji,

- miasto otrzymało informację ile płacić będzie za tonę odpadów segregowanych, czego do tej pory nie było,

- na sesję grudniową zostanie przygotowany projekt uchwały,

- jedynym rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest to, iż projekcie obejmiemy tylko mieszkańców,

- wyliczony zostanie koszt jaki mieszkaniec zobligowany jest zapłacić za wywóz odpadów,

- trwają rozmowy na temat wyboru sposobu naliczenia opłat, czy będzie to od osoby
czy ilości zużytej wody, jedna i druga metoda jest właściwa,

- właścicielom obiektów, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza lub jednocześnie są zamieszkane regulamin nakazuje podpisywanie indywidualnych umów z firmami, które mają certyfikat uprawniający do zbierania i wywozu odpadów komunalnych,

- jesteśmy przekonani, że 98% skorzysta z usług ZZOM, ponieważ jest chyba jedyną firmą, która gwarantuje prawidłowy i punktualny odbiór śmieci,

- osoba nie będąca w systemie nie ma prawa korzystania z PSZOK-u,

- nikt nie dostanie umowy dzierżawy, nawet na stoliki jeśli nie przyjdzie z podpisaną umową na wywóz śmieci,

- nowe stawki za wywóz śmieci wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 lutego przyszłego roku,

- garaże są tymczasowymi obiektami i nie możliwości aby pozwolić na podłączenie do nich prądu,

- podpisana zostanie z Agencją Mienia Wojskowego umowa na użyczenie terenu wzdłuż całego ciągu garaży i zostaną tam postawione nośniki reklamowe,

- trzeba podjąć decyzję jak rozwiązać sprawę miejsc parkingowych dla mieszkańców, ewentualnie garaży i co z tym terenem zrobić,

- sprawdzonym na całym świecie pomysłem jest budowa garaży wielopoziomowych i to jest rozwiązanie dla naszego miasta,

- kwestią jedynie jest, kto ma to zrobić i na jakich prawach mogą korzystać z tego mieszkańcy,

- rozwiązaniem są lampy solarne,

- na wiosnę, przyszłego roku należy próg zwalniający, z którego wypadają „kapsle” zdemontować, wyciąć asfalt, zalać miejsce betonem i zamontować powtórnie już do wylewki betonowej,

- strefa płatnego parkowania w mieście ma nie tylko zarabiać ale i wpływać na organizację ruchu, wprowadzając strefę przez cały rok stajemy się miastem nieprzyjaznym dla turystów,

- sprawę strefy należy przemyśleć, gdyż z mieszkańca nie zdejmie się obowiązku płacenia,

- problemem jest relacja prywatne parkingi a strefa płatnego parkowania,

Przewodniczący rady powiedział, że nie przypomina sobie aby twierdził, iż nasze miasto
w jakiś sposób ucierpi na tzw. przyjaźni, gdyż jadąc do innego miasta np. Sopotu, Gdańska, Gdyni nie jest zbulwersowany opłatą za parking i jest to coś, co funkcjonuje w normalnym mieście. Parkometry przewiduję opcję 15 lub 30 minut darmowego postoju. System parkowania nie odstraszy turystów, którzy będą chcieli zwiedzić Hel i przebywać tu. Warto podyskutować na ten temat na posiedzeniu komisji.

Burmistrz Helu powiedział, że Hel jest normalnym miastem jak każde inne i nie musimy brać przykładu z wymienionych w/w miast ponieważ w nich musimy być, trafić  do nich i tam zaparkować a do Helu nie musi się przyjeżdżać po sezonie. Przygotowane zostanie zestawienie dotyczące kosztów utrzymania strefy płatnego parkowania w poszczególnych miesiącach i sprawdzi się czy nie byłoby potrzeby dopłacania do strefy poza sezonem.

Przewodniczący rady powiedział, że warto dołączyć do innych związków miast i wspólnie lobbować za zmianą prawa dotyczącego wyłączenia z parkowania dni wolnych od pracy, kiedy jest największy przypływ turystów, ponieważ na tym przepisie miasto traci.

Burmistrz Helu przyznał przewodniczącemu rację i powiedział, że Związek Miast i Gmin Morskich wystosował w tej sprawie wystąpienie do ustawy. W zamyśle jest też
w turystycznych miastach zniesienie niedziel handlowych i być może do przyszłego sezonu zostanie to zniesione.

Burmistrz Helu kontynuował odpowiedź na pytania mówiąc, że:

- ułożenie na drodze jak to ma miejsce w Rumii co kilka metrów spowalniaczy nie załatwi sprawy wyścigów w mieście, należy zgłaszać je policji wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów jeśli będą znane,

- Zarząd Dróg Wojewódzkich na zadane pytanie, które odcinki drogi będą remontowane odpowiedział, że na przyszły rok zaplanowane jest prawdopodobnie wykonanie remontu odcinka w Borze, gdzie nie ma odpływu wody i musi być tam odprowadzenie punktowe,

- takie samo odprowadzenie wody da się zrobić na ulicy Dworcowej i tak by było gdyby
ta droga należała do miasta, jednak Zarząd Dróg musi sobie z tym poradzić,

- nie odnosi się do oznakowani prywatnych parkingów,

- poprosi przewodniczącego rady aby na wiosnę przyszłego roku zorganizować spotkanie
z właścicielami parkingów i wspólnie wypracować oznakowanie i treści na nich zawarte,

- w sprawie pielęgnacji i przycinki drzew na cmentarzu podjęte zostały już przez urząd miasta działania,

- zleci pracownikowi urzędy wykonanie inwentaryzację chodników, kto jest jego właścicielem, czy jest możliwość jego naprawy,

- tam, gdzie będzie można chodniki zostaną naprawione.

Przewodniczący rady powiedział, ze chodniki o których mowa zgłaszane były przez cztery lata i zgłoszone do budżetu zostały również w roku bieżącym.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- po sprawdzeniu tytułu własności terenu, chodniki, o które pytał radny Salski zostaną
na wiosnę naprawione.

- zbiornik na gaz firmy KONKOL jest postawiony zgodnie ze wszelkimi pozwoleniami
i uprawnieniami, spełnia wszelkie normy,

- właściciel kina zadeklarował, że zacznie rozbiórkę jednak dowiedział się, iż do tego potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę i jest na etapie przygotowywania dokumentacji,

- gdy zacznie się rozbiórka kasyna zapyta właściciela, czy nie zechciałby pozyskanym gruzem zasypać stawu przy kinie,

14. Zamknięcie posiedzenia, godz. 14:43.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta za okres od 24 października do 20 listopada 2019 r.
 5. Prezentacja burmistrza Helu.
 6. Sprawozdanie kierownika ZZOM w Helu
 7. Projekt uchwały nr 70/2019.
 8. Uchwała Nr XII/93/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 9. Projekt uchwały nr 71/2019.
 10. Projekt uchwały nr 72/2019.
 11. Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok
 12. Projekt uchwały nr 73/2019.
 13. Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.
 14. Projekt uchwały nr 74/2019.
 15. Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miasta Helu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/89/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2019 roku, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 16. Protokół z głosowania imiennego nad projektami uchwał.

Na XIII sesji Rady Miasta Helu, 28 grudnia 2019 roku protokół z XII sesji został zatwierdzony głosami:

„za”

-

14

„przeciw”

-

0

„wstrzymującymi się”

-

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 13-12-2019 14:35:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 13-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 20-12-2019 08:49:45