Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie bezgotówkowego tankowania paliwem ET, ON, dla pojazdów będących w zarządzie Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Nazwa (firmy) oraz adres Zamawiającego :


Zespół Zakładów Obsługi Miasta

zakład budżetowy

ul. Kuracyjna 3

84-150 Hel


II. Przedmiot zamówienia :


Zapewnienie bezgotówkowego tankowania paliwem ET, ON, dla pojazdów będących w zarządzie Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu.


III. Tryb udzielenia zamówienia .Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm).


IV. Opis przedmiotu zamówienia .


1. Zapewnienie bezgotówkowego tankowania paliwem etylina ok. 3000 litrów rocznie, olej napędowy ok. 20000 litrów rocznie, dla pojazdów będących w zarządzie Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu.


Wymagane parametry techniczne


1. Paliwo winno spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

2. Kod CN 2710 11 45, CN 2710 11 49,

3. Kod CN 2710 19 41.


Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków :


1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

1.4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.5. Spełniają warunki zawarte w SIWZ


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w

warunki.


2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

udziału w postępowaniu .


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawa zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

Dokumenty wymagane :

1. Ofertę sporządzoną wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego - załącznik Nr 1 do siwz.

2. Wykaz środków transportowych zgodnie z zał. Nr 2 do siwz

3. Oświadczenie, że dostawca (załącznik nr 3) do siwz:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt.15.4.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Akceptowany wzór umowy (załącznik nr 4) do siwz.

6. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dostawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne odpisy z ewidencji działalności poszczególnych wspólników oraz jako uzupełnienie dokumentów potwierdzających prawo występowania w obrocie prawnym informację, z której wynikać będzie sposób reprezentowania spółki, a także zaciągania w jej imieniu zobowiązań.


VI . Informacje administracyjne.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Ryszard Burczyk - kierownik ZZOM tel. kont. 58 675 -0574

Ilona Freitag - pracownik ZZOM tel. 58 675-1640


2.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń.


2.1. Zamawiający nie przewiduje zebrania potencjalnych wykonawców.

2.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

2.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej..


2.4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zzom.hel.eu

2.5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zakładów Obsługi Miasta zakład budżetowy ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel.


3. Termin składania ofert: 26-02-2010 r. godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - sekretariat.

4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Kierownik ZZOM

Ryszard Burczyk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaA_._nr_4_UMOWA_paliwo_ZZOM_HEL.doc (DOC, 15KB) 2010-02-18 12:51:03 347 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_3.doc (DOC, 26KB) 2010-02-18 12:51:03 313 razy
3 wzA_r_oferty_zaA__nr_1..doc (DOC, 30KB) 2010-02-18 12:51:03 296 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_2_do_umowy_na_paliwa.doc (DOC, 24KB) 2010-02-18 12:51:03 332 razy
5 SWIZ_paliwo.doc (DOC, 79KB) 2010-02-18 12:51:03 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 18-02-2010 12:51:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Burczyk 18-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 18-02-2010 12:51:03