Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OPŁATA SKARBOWA - podstawy prawne


Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm).

Dodatkowe informacje:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
    a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
    b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
    c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Nie podlega opłacie skarbowej w szczególności

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w szczególności w sprawach:
  a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
  e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
  f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm./,

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi,

 3. dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych,

 4. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4, 

       6.  dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion)
           oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymienione w pkt 1-6, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentów potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej. Konsul dokonując w/wym. czynności zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Zwolnione od opłaty skarbowej są w szczególności:

  1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. jednostki budżetowe,

  3. jednostki samorządu terytorialnego,

  4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

 2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Zobowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są:

 • podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesje),

 • udzielający pełnomocnictwa (mocodawca), pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do:

 • wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) składanego do właściwego w sprawie organu administracji publicznej,

 • dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Zapłata opłaty skarbowej

OPŁATĘ SKARBOWĄ WPŁACA SIĘ Z CHWILĄ POWSTANIA OBOWIĄZKU JEJ ZAPŁATY.

Zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonuje się:

- gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 - kasa (I piętro) - pn. - pt. w godz. 8.30 - 13.00

lub

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel,
Bank PeKaO S.A. Oddział w Helu 71 1240 5400 1111 0000 4919 0072.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 1. od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Opata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ustawa_oplata_skarbowa_-_stan_na_01.01.2009_r..pdf (PDF, 18KB) 2009-02-22 09:38:23 567 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 22-02-2009 09:38:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 18-03-2009 21:32:43