Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"WYPRAWKA SZKOLNA" 2012

"WYPRAWKA SZKOLNA" 2012

– informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

(Dz. U. z 21.06.2012 poz. 706)

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej,

2)   uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto (art.5 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

3)   uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto (art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art.7 ustawy o pomocy społecznej), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej,

4)   uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej) uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

klasa I

uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód poniżej 504 zł netto)

do kwoty 180 zł

uczniowie niepełnosprawni

klasa II

uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód poniżej 351 zł netto)

do kwoty 180 zł

uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód powyżej 351 zł netto)

uczniowie niepełnosprawni

klasa III

uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód poniżej 351 zł netto)

do kwoty 180 zł

uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód powyżej 351 zł netto)

uczniowie niepełnosprawni

klasa IV

uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód poniżej 351 zł netto)

do kwoty 210 zł

uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód powyżej 351 zł netto)

uczniowie niepełnosprawni

klasa V

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 210 zł

klasa VI

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 210 zł


Gimnazjum

 

 

klasa I

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 325 zł

klasa II

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 325 zł

klasa III

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 325 zł

  

SZKOŁA  PONADGIMNAZJALNA

 

klasa I
- liceum

   ogólnokształcącego,

- technikum,

- zasadniczej szkoły  

   zawodowej

uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód poniżej 351 zł netto)

do kwoty 352 zł

uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód powyżej 351 zł netto)

do kwoty 352 zł

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 352 zł

klasa I
- liceum profilowanego,

- uzupełniającego liceum  

   ogólnokształcącego,

- technikum  

   uzupełniającego

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 352 zł

klasa II

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 352 zł

klasa III

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 352 zł

klasa IV

uczniowie niepełnosprawni

do kwoty 352 zł

Dofinansowanie obejmuje tylko zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

1.  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.    Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
od 1 września 2012 r., w terminie ustalonym przez Burmistrza Helu.

3.    Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – można złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

4.    Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

5. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

7. Burmistrz Helu przekazuje przyznane środki na zakup podręczników na rachunek bankowy szkoły.

8.  Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury VAT,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie podręczników.

W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

9. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, zawierającej:

- imię i nazwisko ucznia;

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;

- adres szkoły;

- wykaz zakupionych podręczników;

- kwotę zakupu;

- datę zakupu;

- czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe

uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników

szkolnych, które w konsekwencji powinny zwiększyć liczbę uczniów korzystających ze

wsparcia ze strony państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę,

że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe

wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie a od 1 października

2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni

się z 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

W tym celu przedłuża się termin składania wniosków do 5 listopada 2012 r. i  przyjmowane będą również te ze zwiększonymi kryteriami dochodu.

Przyznanie świadczeń z programu, nastąpi dopiero po wejściu w życie nowych progów dochodowych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy społecznej.

RODZICE PROSZENI SĄ O KIEROWANIE WSZELKICH PYTAŃ
I WĄTPLIWOŚCI DO SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ
OD WRZEŚNIA 2012 ROKU.

DRUKI DO POBRANIA:

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk1_wniosek_dochodowe.rtf (RTF, 14KB) 2012-09-13 10:03:05 494 razy
2 Druk2_wniosek_niepelnosprawni(1).rtf (RTF, 75KB) 2012-09-13 10:03:05 475 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 13-09-2012 10:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adrian Albecki 13-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 13-09-2012 10:03:49