Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08 Rady Miasta Helu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe.

UCHWAŁA Nr XXVI/158/08

Rady Miasta Helu

z dnia 29 października2008 r.

 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe      i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, poz. 1218)

 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W budżecie miasta w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpiecza się środki finansowe                  z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i artystyczne, inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, sportowe dla najzdolniejszych uczniów oraz studentów będących mieszkańcami Helu.

 

§ 2.

1.   Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentom na podstawie średniej ocen z przedmiotów znajdujących się w ramowym planie nauczania dziennej szkoły danego typu.

2.   Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przez ucznia szkół gimnazjalnych                      i ponadgimnazjalnych jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

3.   Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się:

1)   uczniom gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, którzy w poprzednim półroczu uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 -  w wysokości 60,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia,

2)   uczniom dziennych szkół średnich kończących się maturą, którzy w poprzednim półroczu uzyskali średnią ocen co najmniej 4,80 – w wysokości 110,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia,

3)   studentom w wieku do lat 25, którzy uzyskali średnią ocen (z przedmiotów zaliczonych w pierwszym terminie) w poprzednim semestrze co najmniej 4,50 – w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla każdego studenta.

4. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane na okres pięciu miesięcy. 

 

§ 3.

1.   Ustala się rodzaje stypendiów za osiągnięcia:

1)   naukowe i artystyczne uzyskane przez laureatów ostatniego stopnia – co najmniej szczebla wojewódzkiego – konkursów przedmiotowych i artystycznych, organizowanych przez kuratora oświaty (lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną),

2)   inne osiągnięcia naukowe i artystyczne (niesprecyzowane w Regulaminie) promujące nasze miasto,      a  uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną,

3)   sportowe, dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej          w zawodach – co najmniej szczebla wojewódzkiego.

2.   Stypendia za osiągnięcia przyznaje się:

1) uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum – w wysokości 60,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia,

2) uczniom szkół ponadgimnazjalnych – w wysokości110,00 zł miesięcznie dla każdego ucznia,

3) studentom w wieku do lat 25 – w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla każdego studenta.       

3. Stypendium za osiągnięcia jest przyznawane na okres pięciu miesięcy. 

 

§ 4.

Złożenie wniosku o jeden typ stypendium nie wyklucza z ubiegania się o inne stypendia wymienione               w niniejszym regulaminie.

§ 5.

1.   Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1)   studenci realizujący naukę w systemie dziennym,

2)   rodzice lub prawni opiekunowie studentów i uczniów,

3)   Rady Pedagogiczne, Rady Szkół lub Rady Rodziców.

2.   Wnioski o przyznanie stypendium na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Helu w następujących terminach:

1)   za I półrocze (semestr) – do końca lutego każdego roku,

2)   za II półrocze (semestr) – do końca lipca każdego roku.

3.       Do wniosku należy dołączyć:

1)      wykaz ocen na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, potwierdzony przez dyrekcję szkoły lub dziekanat uczelni,

2)      wykaz osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych, potwierdzony przez dyrekcję szkoły lub dziekanat uczelni.

 

§ 6.

1.   Stypendium, na podstawie wniosków, przyznaje Komisja Stypendialna w składzie:

1)   przewodniczący komisji – przewodniczący komisji Rady Miasta Helu właściwej ds. oświaty,

2)   członkowie komisji:

a) zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu,

b) sekretarz miasta Helu lub inna osoba wyznaczona przez burmistrza Helu,

c) przedstawiciel Rady Rodziców ZSO w Helu.

2.   Członkiem Komisji Stypendialnej nie może być osoba, która jest rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia lub studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium.

3.   Komisja Stypendialna rozpatruje złożone wnioski o przyznanie stypendium w następujących terminach:

1)   za I półrocze (semestr) – do 10 marca każdego roku,

2)   za II półrocze (semestr) – do 25 sierpnia każdego roku.

4.   Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który stanowi podstawę wypłaty stypendium. Kopię protokołu przekazuje się burmistrzowi Helu.

5.   O rozpatrzeniu wniosku Komisja Stypendialna niezwłocznie zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

6.   Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Rady Miasta Helu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

7.   Wypłata stypendiów następuje do dnia 20 każdego miesiąca.

8.   Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej sprawuje pracownik Urzędu Miasta obsługujący Radę Miasta Helu.

 

§ 7.

1.   Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:

1) przestał być uczniem ZSO w Helu lub studentem,

2) zrzekł się prawa do stypendium,

3) przestał być mieszkańcem Helu.

2.   O zaistnieniu w/w okoliczności, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie winni niezwłocznie zawiadomić burmistrza Helu.

3.  Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.

4.   Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania zgodnie z ust. 1.

 

§ 8.

Traci moc uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miasta Helu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie „Regulaminu przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne”.

 

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

 

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych.

 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr  XXVI/158/08

Rady Miasta Helu

z dnia  29 października 2008 roku

 

 

………….., dnia ..............................................

                                                                                                  (miejscowość)

 

           ..........................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

..........................................................................

(adres zamieszkania, telefon)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

(stosunek wnioskodawcy do ucznia, studenta)

 

 

W N I O S E K

O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE, ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, NAUKOWE          I ARTYSTYCZNE*

 

 

1.         Imię i nazwisko ucznia lub studenta   ……………………………….………………….…………………………..…  

2.         Data urodzenia ucznia lub studenta    …………………………………………………………………………………

3.         Adres stałego zamieszkania ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.         Pełna nazwa szkoły (wydział, kierunek studiów) ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

5.         Adres szkoły ....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

6.         Średnia ocen z poprzedniego półrocza (semestru), opis osiągnięć sportowych, naukowych,

artystycznych .................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że znane jest mi postanowienie „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne” o obowiązku zawiadomienia Burmistrza Helu       o fakcie rezygnacji z nauki w ciągu 14 dni od tego wydarzenia.

 

......................................

(podpis wnioskodawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr  XXVI/158/08

Rady Miasta Helu

z dnia  29 października 2008 roku

 

W Y K A Z    O C E N

 

Z PRZEDMIOTÓW UJĘTYCH W PLANIE NAUCZANIA,

ZALICZONYCH W PIERWSZYM TERMINIE1)

ZA OKRES:  I  PÓŁROCZE*,  II PÓŁROCZE*

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Uzyskana ocena

Zaliczenie

Egzamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z zachowania2) ..................................................................................................................

 

 

Potwierdzam oceny uzyskane przez ucznia (studenta) w I półroczu*, II półroczu* ................... roku.

 

 

 

 

……………………………………………….

Pieczątka i podpis

sekretariatu szkoły (dziekanatu uczelni)

 

 

* niepotrzebne skreślić

1) dotyczy studentów

2) dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwała stypendia 2008 RM Helu.doc (DOC, 75KB) 2012-11-28 14:56:03 364 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 28-11-2012 14:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 29-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 28-11-2012 15:36:00