Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/66/11 Rady Miasta Helu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Źródło:

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18992/legalact/166011/18992

 

Uchwała Nr XIII/66/11
Rady Miasta Helu

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Helu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Nr 80, poz. 7127; Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111; Nr 243, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; nr 117, poz. 679; nr 134, poz. 777; nr 149, poz. 887), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; zmiany z 2009 r. Nr 260, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 125, poz. 842;z 2011 r. Nr 149 poz. 887) 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Helu, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

 

TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W HELU 

§ 2. 

1. Miejski Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje burmistrz Helu w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Helu: 

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu; 

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu; 

3) Komendy Powiatowej Policji w Pucku; 

4) Straży Miejskiej w Helu; 

5) oświaty; 

6) ochrony zdrowia; 

7) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

8) kuratorzy sądowi. 

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Pucku. 

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy burmistrzem Helu, a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

 

TRYB ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W HELU 

§ 3. 

Burmistrz Helu odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W HELU 

§ 4. 

1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje burmistrz Helu w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4. 

3. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. 

5. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym. 

6. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez burmistrza Helu w drodze zarządzenia. 

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 

8. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu. 

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

10. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków. 

11. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia. 

12. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 

13. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy. 

14. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania burmistrzowi Helu sprawozdania z pracy Zespołu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

15. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych. 

16. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 

17. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu przy ul. Wiejskiej 50. 

18. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji wchodzących w skład Zespołu. 

19. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe. 

20. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu. 

§ 6. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 


Marek Chroń

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UCHWAŁA NR XII 66 11 RM HELU Z 04.07.2011 ZESPÓŁ.pdf (PDF, 74KB) 2013-02-13 08:55:09 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 13-02-2013 08:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 24-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 13-02-2013 09:58:48