Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Publicznie wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w poniższym linku:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?cid=21190

 

Wykaz prowadzony jest przez:

Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska


 

Art. 8 i art. 21, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami ).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

Realizując obowiązek informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędu i o wydawanych decyzjach administracyjnych, mających związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną, nawiązany został kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku, która umożliwia organom administracji publicznej udostępnianie informacji o środowisku na specjalnie utworzonym serwisie - ekoportal.pl . Na portalu tym, w elektronicznej formie prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827). W wykazie ujęte są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (....) (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), m.in. o wnioskach i decyzjach z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.), ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.), ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) itd.

Wykazy te udostępnione są w BIP Województwa Podkarpackiego. Wykazy prowadzone są w układzie kart informacyjnych A, B, C, D, E, F, G, H, I, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Mają one za zadanie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Natomiast udostępnienie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Przedstawione poniżej odnośniki kierują użytkownika do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I).
 
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
 
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
Formularz D  Polityka, strategia, plan lub program
 
Formularz E Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Formularz F  Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
 
Karta informacyjna dla wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Formularz H  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Inne dokumenty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 07-11-2013 21:21:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 07-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 08-11-2013 12:07:09