Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyprawka Szkolna 2015

INFORMACJE ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM
„WYPRAWKA SZKOLNA” 2015 ROK

PODSTAWA PRAWNA:

1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.);

2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej,

 • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 • uczniów klasy IV technikum.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także:

 • uczniów słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),

 • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t., ze zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I,II i IV);

- gimnazjów (z wyjątkiem klasy I);

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I,II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klasy I), ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV) lub liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

1. szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV),

2. gimnazjów (z wyjątkiem klasy I),

3. szkół ponadgimnazjalnych,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty (materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).

 

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla:

 • uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł netto na jedną osobę w rodzinie;

 • uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium,
nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły
podstawowej oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
oraz uczniów klasy IV technikum.

 • uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie do 11 września 2015r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów);

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  , w tym poradnię specjalistyczną;

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, itp.) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego inną niż gmina, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, uczniowie otrzymują zwrot dofinansowania do zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych odpowiednio od wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

 

Rozporządzenie określa także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również zakupu materiałów edukacyjnych, wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców, rodzica, nauczyciela), który dokonał zakupu dla grupy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

- imię i nazwisko ucznia,

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,

- nazwę i adres szkoły,

- wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),

- kwotę zakupu,

- datę zakupu,

- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów.

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2015

 • dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

 • dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 • dla uczniów:

 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej oraz dla klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas: III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

 

do kwoty 225 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

 

do kwoty 350 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

 

do kwoty 390 zł

 • dla uczniów klasy IV technikum;

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

do kwoty 445 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas

 • V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum

 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej

 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

UWAGA:

Od dnia 15 października 2008 r., na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w wydawanym orzeczeniu wskazywana jest niepełnosprawność lub niepełnosprawności składające się na niepełnosprawności sprzężone, z uwagi na które uczeń wymaga kształcenia specjalnego. W przypadku orzeczeń wydanych na podstawie ww. rozporządzenia dyrektor szkoły może w sposób jednoznaczny wskazać
w przypadku niepełnosprawności sprzężonych grupy dzieci słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym
z zespołem Aspergera) lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

 

W przypadku uczniów, którym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane przed dniem 15 października 2008 r. na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania w orzeczeniach brak było wskazania rodzaju niepełnosprawności stanowiących niepełnosprawności sprzężone. Dlatego, dla zachowania pełnej czytelności grupy odbiorców wśród uczniów niepełnosprawnych, w programie w sposób jednoznaczny wskazano, którzy uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi są uprawnieni do otrzymania pomocy. W takich przypadkach dyrektor szkoły posiadający informację
o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonych wskaże, że uczeń jest uprawniony do korzystania z programu ze względu na rodzaj niepełnosprawności składających się na sprzężenie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 2016.doc (DOC, 10KB) 2015-08-28 08:33:41 349 razy
2 Wniosek 1 - kryterium_dochodowe.doc (DOC, 53KB) 2015-08-28 08:33:41 326 razy
3 Wniosek 2 - szczególna_sytuacja_w_rodzinie-2.doc (DOC, 50KB) 2015-08-28 08:33:41 349 razy
4 Wniosek 3 - niepełnosprawność.doc (DOC, 50KB) 2015-08-28 08:33:41 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 28-08-2015 08:33:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 28-08-2015 08:33:41