Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

TEKST UJEDNOLICONY STATUTU GMINY MIEJSKIEJ HEL NA DZIEŃ 04.09.2019 R.

TEKST UJEDNOLICONY

STATUTU GMINY MIEJSKIEJ HEL

NA DZIEŃ 04.09.2019 R.

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. UCHWAŁA NR XXX/177/17 RADY MIASTA HELU z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Hel.

 

  1. UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIASTA HELU z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Hel.

- przypisy zmieniające oznakowane są przypisem nr 1

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 

Rada Miasta Helu postanawia, co następuje:

 

Rozdział 1.

 

Przepisy ogólne

 

§ 1. 

Gmina miejska Hel posiada osobowość prawną i stanowi wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców zamieszkujących na terenie miasta.

§ 2. 

Użyte w statucie gminy miejskiej Helu sformułowania oznaczają:

1) miasto – gminę miejską Hel;

2) organy miasta - Radę Miasta Helu i burmistrza Helu;

3) rada – Rada Miasta Helu;

4) przewodniczący - przewodniczącego Rady Miasta Helu;

5) radny – członek Rady Miasta Helu;

6) burmistrz - burmistrza Helu;

7) urząd - Urząd Miasta Helu;

8) statut - statut gminy miejskiej Hel;

9) ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446; zmiany: 2016 r. poz. 1579 i 1948). 1

9) ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).1

 

§ 3. 

1. Miasto położone jest w województwie pomorskim, w powiecie puckim i obejmuje obszar 2172 ha.

2. Granice miasta określone są na mapie w skali 1: 25000 przechowywanej w urzędzie.

3. Siedzibą organów miasta jest miasto Hel.

§ 4. 

Miasto posiada:

1) herb, którego wizerunkiem jest żółty klucz i dwie żółte gwiazdy na niebieskim tle. Barwami miasta są kolory niebieski i żółty. Wzór herbu oraz flagi określone są w „Księdze Herbu i Flagi Helu”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu;

2) znak promocyjny Helu, który określony jest w „Przewodniku po standardach graficznych godła promocyjnego”, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego statutu;

3) wzór medalu „Honorowy Obywatel Miasta” i miniaturka medalu, stanowiące załącznik nr 3 niniejszego statutu;

4) wzór medalu „Zasłużony dla Miasta Helu” i miniaturka medalu, stanowiące załącznik nr 4 niniejszego statutu;

 

§ 5. 

Święto miasta ustanawia się na 29 czerwca, w dzień św. Piotra, patrona rybaków.

 

Rozdział 2.

Organy miasta

 

§ 6. 

Organami miasta są:

1) Rada miasta Helu;

2) Burmistrz Helu.

§ 7. 

1. Organy miasta, mając na uwadze wyjątkowe położenie geograficzne Helu
i szczególne warunki klimatyczne powinny podejmować działania mające na celu:

1) rozwój bazy turystycznej, kongresowej, rekreacyjnej i sportowej;

2) rozwój kultury, sztuki i nauki;

3) rozwój przedsiębiorczości;

4) harmonijną zabudowę miasta, uwzględniającą jego naturalne warunki geograficzno-krajobrazowe oraz charakter zabytkowy;

5) zachowanie walorów krajobrazowych i ochronę środowiska naturalnego;

6) promocję miasta.

2. Organy miasta winny w zakresie przysługujących im właściwości działać w sposób przysparzający miastu dochodów oraz racjonalizujący wydatki. 1

Organy miasta działają na rzecz jego rozwoju i dla dobra jego obywateli. 1

 

§ 8. 

1. Działalność organów miasta jest jawna.

2. Jawność działania organów miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji.

3. Dokumenty zawierające informację publiczną, udostępnia się zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

4. Informacje publiczne podlegają publikacji w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej miasta.

 

Rozdział 3.

Rada miasta

 

§ 9. 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 1

2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 1

3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

 

§ 10. 

Do wewnętrznych organów rady należą:

1) przewodniczący;

2) dwóch wiceprzewodniczących;

3) komisja rewizyjna;

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 1

4) 1 5) 1 komisje stałe;

5) 1 6) 1 komisje doraźne do określonych zadań.

 

§ 11. 

1. Rada kontroluje działalność burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi minimum trzech radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem osób pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

3. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową;

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli;

3) przepis pkt. 2. nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez radę.

 

Rozdział 4.

Radni

 

§ 12. 

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami miasta i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane wnioski oraz przedstawia je organom miasta i komisjom do rozpatrzenia.

2. Radni mają obowiązek:

1) informowania wyborców o stanie miasta;

2) konsultowania spraw wnoszonych pod obrady rady;

3) propagowania zamierzeń i dokonań rady;

4) informowania mieszkańców o swojej działalności w radzie.

3. Radni, będący delegatami w instytucjach samorządowych, zobowiązani są składać raz w roku sprawozdanie z działalności tych gremiów.

§ 13. 

1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami, wnioskami i pytaniami w sprawach bieżących.

2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli w siedzibie urzędu w sprawach dotyczących miasta i jego mieszkańców.

3. Radni w ramach pełnionych funkcji mają prawo do uzyskania informacji, materiałów oraz dostępu do pomieszczeń instytucji samorządowych. 1

 

§ 14. 

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady.

3. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

4. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu.

5. Przed podjęciem uchwały, w przedmiocie wskazanym w ust. 1, rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

6. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

7. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu wykonywania mandatu radnego. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez przewodniczącego lub burmistrza.

§ 15. 

1. Burmistrz wystawia radnym legitymację radnego podpisaną przez przewodniczącego, w której stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2. Burmistrz udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu.

3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 16. 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny, nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienie przewodniczącemu lub przewodniczącemu komisji na najbliższej sesji lub posiedzeniu komisji.

§ 17. 

1. Radni otrzymują diety lub ryczałt miesięczny w wysokości ustalonej przez radę.

2. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje radnym na zasadach ustalonych jak dla pracowników urzędu.

 

Rozdział 5.

Sesje rady

 

§ 18. 

1. Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz przez burmistrza wykonującego jej uchwały.

2. Burmistrz i komisje działają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej rocznej działalności.

3. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:

1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia;

2) w latach następnych (na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem).

4. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w rocznych planach pracy.

5. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych gmin i radami powiatów,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

6. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych gmin i powiatów.

7. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub wiceprzewodniczący zainteresowanych rad gmin i powiatów.

8. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy i powiaty, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

9. Przebieg wspólnych obrad może być określony regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

§ 19. 

1. Rada działa na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Rada stanowi prawo w formie uchwał oraz wyraża swoje opinie, w szczególności w formie deklaracji, oświadczeń i apeli.

3. Uchwały rady oraz deklaracje, oświadczenia i apele, zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

 

§ 20. 

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących.

2. Wybór przewodniczącego następuje na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Wybór dwóch wiceprzewodniczących następuje bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 

§ 21. 

1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad.

2. Przewodniczący zwołuje sesje rady zgodnie z rocznym planem pracy albo z własnej inicjatywy, bądź na wniosek burmistrza lub nie mniej niż 1/4 ustawowego składu rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku winien być dołączony porządek obrad oraz projekty uchwał.

3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania zadań, o których mowa w ust.1 wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje starszy wiekiem wiceprzewodniczący.

 

§ 22. 

1. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek nie mniej niż 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek ten może być głosowany na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

2. Wybór przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego winien nastąpić na sesji, na której nastąpiło odwołanie lub na sesji następnej.

3. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia jej złożenia.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, w ciągu jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem przez radę rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być ona podjęta.

5. Wybór przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego winien nastąpić na sesji, na której rezygnacja została przyjęta lub na najbliższej sesji następującej po terminie, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 23. 

1. Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz.

2. Przewodniczący może upoważnić innego radnego do reprezentowania rady na zewnątrz.

3. Przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad rady lub jej części jednemu z wiceprzewodniczących.

4. Przewodniczący podczas sesji oraz reprezentowania rady na uroczystościach - zwłaszcza

odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych – występuje z zawieszonym na szyi łańcuchem z herbem miasta.

5. Przewodniczący ma prawo do wydawania poleceń służbowych związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta pracownikom urzędu. 1

 

§ 24. 

1. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez radę niezwłocznych działań pod nieobecność przewodniczącego lub wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działania przewodniczącego.

2. Podziału zadań dokonuje przewodniczący.

 

§ 25. 

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne;

2) deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;

3) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4) apele zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

3. Do postanowień proceduralnych, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 26. 

1. Sesje przewidziane w planie pracy rady są sesjami zwyczajnymi.

2. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w trybie przewidzianym w § 28 ust. 3.

 

§ 27. 

1. Sesje przygotowuje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi rady poprzez:

1) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia;

2) ustalenie porządku obrad;

3) dostarczenie radnym materiałów dotyczących planowanych do rozpatrzenia spraw, w tym projektów uchwał i sprawozdania.

2. Materiały dotyczące planowanych do rozpatrzenia na sesji spraw, w tym projekty uchwał i sprawozdania, burmistrz dostarcza przewodniczącemu, na co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

4. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał i pozostałe materiały związane z obradami.

5. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym, na co najmniej 14 dni przed sesją.

6. O sposobie dostarczania radnym materiałów na sesję decyduje burmistrz.

7. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 5, rada może podjąć decyzję o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego po otwarciu sesji.

8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości.

§ 28. 

1. Na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady lub burmistrza, przewodniczący zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Przewodniczący może zwołać sesję uroczystą dla uczczenia ważnych wydarzeń lub okoliczności.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad wraz z projektami uchwał sesji nadzwyczajnej lub uroczystej, powiadamia się radnych, na co najmniej 3 dni przed terminem obrad.

 

§ 29. 

1. W sesjach rady zobowiązani są uczestniczyć: burmistrz, skarbnik miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, radca prawny urzędu i wnioskodawca projektu.

2. W obradach rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego rady oraz publiczność.

 

§ 30. 

Burmistrz jest zobowiązany udzielić radzie wszelkiej pomocy organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu sesji.

 

§ 31. 

  1. Sesje rady są jawne. 1

1. Sesje rady są jawne, obraz i dźwięk jest obowiązkowo utrwalany i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Publiczność, prasa, radio i telewizja, mają prawo przebywać na sesji tylko w miejscu do tego wyznaczonym, w sposób niezakłócający przebiegu sesji. 1

2. Publiczność, prasa, radio i telewizja, mają prawo przebywać na sesji tylko w miejscu do tego wyznaczonym, w sposób niezakłócający przebiegu sesji.

 

§ 32. 

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 może nastąpić z uwagi na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 33. 

1. Rada może rozpocząć sesję tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia wynosi poniżej połowy ustawowego składu rady. Nie można jednak wówczas podejmować uchwał.

 

§ 34. 

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „Przystępujemy do realizacji porządku obrad … (nr) sesji rady …”1

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły: Otwieram nr … sesje rady miasta Helu w dniu… . 1

2. Po otwarciu sesji przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza quorum oraz prawomocność obrad.

 

§ 35. 

1. Po otwarciu sesji przewodniczący przedstawia radzie porządek obrad.

2. Na wniosek radnego lub burmistrza, rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu.

3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 30 ust.1 (sesja nadzwyczajna) dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy zwołania sesji.

 

§ 36. 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie porządku;

2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

3) sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym;

4) sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady;

5) interpelacje i pytania w sprawach bieżących

6) wnioski i informacje

7) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska;

8) odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami;

9) wnioski i informacje.

§ 37. 

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 36 pkt 3 i 4, składa burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisję.

 

§ 38. 

1. Interpelacje i pytania radnych w sprawach bieżących są adresowane do burmistrza.

 

§ 39. 

1. Interpelacje dotyczą spraw o zasadniczym charakterze dla miejskiej wspólnoty i aktualnych problemach miasta.

2. Interpelacja może zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje burmistrzowi.

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni na ręce przewodniczącego i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udziela burmistrz.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

6. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

7. Interpelacje przedstawia radny, a odpowiedzi udziela burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

8. Interpelacje i odpowiedzi na nie zamieszcza się w rejestrze interpelacji radnych.

 

§ 40. 

1. Pytania w sprawach bieżących składa się ustnie w czasie sesji.

2. Odpowiedzi udzielane są na tej samej sesji przez burmistrza lub wskazane przez niego osoby.

 

§ 41. 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu oraz innym osobom nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący powinien udzielić głosu osobie niebędącej radnym, po wyczerpaniu pytań radnych.

 

§ 42. 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu ich wystąpień, a szczególnie w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 43. 

Na wniosek radnego, przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienia radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym radę.

 

§ 44. 

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
a w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum;

2) zmiany porządku obrad;

3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

6) zarządzenia przerwy;

7) odesłania projektu uchwały do komisji;

8) przeliczenia głosów;

9) przestrzegania regulaminu obrad;

10) sposobu lub porządku głosowania.

 

§ 45. 

1. Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji.

 

§ 46. 

1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia komisjom, burmistrzowi lub klubowi radnych, ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 47. 

  1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „Stwierdzam, że porządek obrad…(nr) sesji rady…został wyczerpany”. 1

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: Zamykam nr… sesję rady miasta Helu w dniu… . 1

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 48. 

1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

 

§ 49. 

1. Pracownik ds. obsługi rady sporządza protokół sesji.

2. Przebieg sesji nagrywa się na nośnik zapisywania informacji, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z obrad sesji rady.

3. Protokół jest dokumentem jawnym, z jego treścią można zapoznać się w biurze rady.

 

§ 50. 

1. Protokół z sesji Rady sporządza się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia sesji.

2. Protokół odzwierciedla przebieg sesji i w szczególności zawiera:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności obrad, posiedzenia;

3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz fakt zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za", „przeciw", „wstrzymujących się”;

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9) podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 51. 

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki
lub uzupełnienia do protokołu poprzedniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nośnika informacji z nagraniem przebiegu sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.

3. Rada może podjąć decyzję o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 52. 

1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji
w danej kadencji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez radę uchwał, złożone na piśmie wystąpienia niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

3. Odpis protokołu z sesji po jego przyjęciu przez radę oraz podjęte uchwały, przewodniczący doręcza burmistrzowi niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu.

 

§ 53. 

1. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu zatrudniony na stanowisku ds. obsługi rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych przewodniczącemu.

 

Uchwały

 

§ 54. 

1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiadają:

1) burmistrz;

2) komisje rady;

3) radni;

4) kluby radnych.

5) mieszkańcy. 1

 

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania

po jej wykonaniu;

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały (z dniem podjęcia, ogłoszenia uchwały
lub w określonym terminie).

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane, co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego urzędu.

 

§ 55. 

1. Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami z języków obcych i neologizmami.

2. Uchwała powinna zawierać:

1) numer, datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) dokładną merytoryczną treść;

4) określenie organu, któremu powierza się jej wykonanie;

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania.

3. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych

dokumentów.

 

§ 56. 

1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały,
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub z innymi organami, do uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez radę.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały, sporządzony przez burmistrza.

§ 57. 

1. Uchwały numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, łamanymi przez kolejne numery uchwał cyframi arabskimi i łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub prowadzący obrady niezwłocznie po ich sporządzeniu.

3. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Tryb głosowania

 

§ 58. 

 

1. W głosowaniu biorą udział radni.

2. Głosowanie jawne może odbywać się:

1) przez podniesienie ręki;

2) przez głosowanie imienne.

3. Głosowanie przez podniesienie ręki polega na tym, że prowadzący obrady zadaje kolejno pytanie: „kto jest za", „kto jest przeciw", „kto wstrzymuje się". Po każdym pytaniu liczy się oddane głosy, nakazując odnotowanie ich w protokole sesji.

4. Głosowanie imienne polega na tym, że prowadzący obrady odczytuje kolejno nazwiska radnych umieszczonych na liście głosowania imiennego i odnotowuje na niej oddane głosy „za", „przeciw" i „wstrzymuję się”.

5. Po zakończeniu głosowania prowadzący obrady sumuje wyniki i podaje liczbę radnych biorących udział w głosowaniu oraz ilość oddanych głosów „za", „przeciw" i „wstrzymujących się".

6. Do przeliczania głosów prowadzący obrady może wyznaczyć radnych. 1

1. W głosowaniu biorą udział radni.

2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych w przypadku dotyczącym uchwał.

3. W innych przypadkach może odbywać się przez podniesienie ręki.

4. Głosowanie przez podniesienie ręki polega na tym, że prowadzący obrady zadaje kolejno pytanie: „kto jest za", „kto jest przeciw", „kto wstrzymuje się". Po każdym pytaniu liczy się oddane głosy, nakazując odnotowanie ich w protokole sesji.

5. W przypadku wystąpienia przyczyn technicznych stosuje się głosowanie imienne.

6. Głosowanie imienne polega na tym, że prowadzący obrady odczytuje kolejno nazwiska radnych 

umieszczonych na liście głosowania imiennego i odnotowuje na niej oddane głosy „za", „przeciw" 

i „wstrzymuję się”, radnych biorących udział w głosowaniu oraz ilość oddanych głosów „za", „przeciw" i „wstrzymujących się". 

7. Do przeliczania głosów prowadzący obrady może wyznaczyć radnych.

8. Wyniki głosowań podlegają rejestrowaniu i upublicznianiu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. 1

 

§ 59. 

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.

3. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzech radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób jego przeprowadzenia. Następnie przewodniczący komisji wyczytuje kolejno z listy obecności nazwiska radnych, którzy wrzucają karty do urny.

5. Po zebraniu kart komisja skrutacyjna, w oddzielnym pomieszczeniu, przelicza głosy i sporządza protokół głosowania. Następnie przewodniczący komisji odczytuje na sali obrad protokół, podając wynik głosowania.

6. Wybór wynikający z głosowania tajnego stwierdza się w uchwale rady. Prowadzący obrady odczytuje tę uchwałę.

7. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

 

§ 60. 

  1. Przewodniczący, przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
  2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga przewodniczący.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 61. 

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęciu uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęciu uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że należy w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

 

§ 62. 

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych osobno na pozostałe.

 

§ 63. 

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos „za” więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw" i „wstrzymujących się”.

2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnych głosów.

3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

4. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę ważnych głosów oddanych „za" przeważającą połowę ustawowego składu Rady.

5. Głosowanie większością 3/5 głosów ustawowego składu rady oznacza oddanie za wnioskiem poddanym głosowaniu liczby głosów równej lub większej od 3/5 ustawowego składu rady.

 

Budżet i absolutorium1

Raport o stanie gminy, budżet i absolutorium1

 

§ 64. 

Rada określa w odrębnych uchwałach, procedurę uchwalania budżetu, przyjmowania sprawozdania z wykonania budżetu oraz absolutorium dla burmistrza. 1

Rada określa w odrębnych uchwałach: wymogi dotyczące raportu o stanie gminy, procedurę uchwalania budżetu, przyjmowania sprawozdania z wykonania budżetu oraz absolutorium dla burmistrza. 1

 

§ 64a

1. Rada co roku, do dnia 31 maja otrzymuje do zapoznania się raport o stanie miasta przygotowywany przez burmistrza.

2. Raport rozpatrywany jest na sesji absolutoryjnej jako punkt poprzedzający uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium.

3. Raport rozpatrywany jest w formie debaty bez ograniczeń czasowych.

4. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy miasta na zasadach określonych ustawą.

5. Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad przyjęciem uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 1

§ 64b

1. Niepodjęcie uchwały oznacza nieudzielenie burmistrzowi wotum zaufania,

2. Nieudzielenie burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach upoważnia Radę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

3. Tryb przeprowadzenia referendum określa Ustawa. 1

 

§ 65. 

1. Rada udziela burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu nie później niż do 30 czerwca roku następnego po roku, za który ma być udzielone absolutorium.

2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium rada zapoznaje się z wyjaśnieniami burmistrza, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią komisji rewizyjnej.

3. Rada głosuje nad wnioskiem w sprawie absolutorium przedstawionym przez komisję rewizyjną.

4. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.

 

§ 66. 

1. Uchwała rady w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum z przyczyn określonych w ust. 1 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.

3. Rada przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, zapoznaje się z wyjaśnieniami burmistrza i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 67. 

1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenia absolutorium, jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek nie mniej niż 1/4 ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o jakim mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną oraz właściwą komisję rady.

3. Rada rozpatruje sprawę o przeprowadzeniu referendum, o którym mowa w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni po sesji, na której został złożony wniosek.

4. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, podejmowana jest większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie uzyskał wymaganej większości głosów kolejny wniosek w sprawie odwołania burmistrza może być zgłoszony w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

Rozdział 6.

Komisja rewizyjna

 

§ 68. 

  1. Rada powołuje komisję rewizyjną. 1

1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest kontrola działalności burmistrza 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 1

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi minimum trzech radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

3. Rada wybiera i odwołuje członków komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają i odwołują w głosowaniu jawnym członkowie, na wniosek tej komisji. Decyzja komisji zatwierdzana jest w formie uchwały na sesji.

§ 69. 

1. W zakres działania komisji rewizyjnej wchodzi kontrola działalności burmistrza, dotycząca:

1) realizacji budżetu;

2) opiniowania wykonania budżetu i występowania z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi;

3) wniosek, o którym mowa, podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja rewizyjna bada i ocenia zgodnie z planem kontroli i na polecenie rady, materiały
z kontroli działalności burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

4. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w pracach zespołów kontrolnych komisji rewizyjnej w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

5. W sprawie wyłączenia wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.

6. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje rada.

7. Wyłączony wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji rewizyjnej mogą odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

8. Komisja rewizyjna działa na podstawie planu kontroli, opracowanego na jeden rok.

9. Roczny plan kontroli powinien obejmować:

1) ocenę wykonania budżetu;

2) opiniowanie sprawozdania finansowego i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi;

3) realizację uchwał, interpelacji i skarg, a ponadto wybrane dziedziny działalności miasta lub sprawy w zakresie zadań własnych.

10. Roczny plan kontroli, poza wymienionymi zagadnieniami, powinien określać skład zespołu kontrolnego, datę i problematykę przeprowadzenia kontroli.

11. W skład zespołów kontrolnych mogą wchodzić członkowie problemowych komisji rady oraz inni specjaliści (biegli).

12. Udział członków komisji Rady uzgadnia się z przewodniczącymi tych komisji, natomiast specjaliści (biegli) wykonują działalność kontrolną na zlecenie burmistrza.

13. Plan kontroli przedstawiany jest burmistrzowi po jego zatwierdzeniu przez radę.

14. Przeprowadzenie kontroli nieujętej w planie może odbyć się tylko na polecenie rady.

15. Do czasu ogłoszenia wyników kontroli zarówno kontrolujący, jaki i kontrolowani obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 70. 

1. Pełny skład komisji rewizyjnej opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli ustalając w nim osoby, które powinny być obecne podczas kontroli oraz zakres dokumentacji, który powinien być udostępniony przez wskazane osoby. Szczegółowy harmonogram kontroli może być przedstawiany jednocześnie z rocznym planem kontroli.

2. Harmonogram kontroli powinien być tak ustalony, aby nie zakłócał normalnego toku pracy urzędu i jednostek organizacyjnych miasta, z uwzględnieniem planów urlopów.

3. Jeżeli w trakcie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdzi nieprawidłowości, które mogą być usunięte za pomocą jednego polecenia lub dyspozycji, przewodniczący komisji rewizyjnej uzgadnia z kierownikiem jednostki sposób lub tryb usunięcia uchybień.

 

§ 71. 

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny obejmujący:

1) część wstępną określającą:

a) nazwę i adres kontrolowanej jednostki,

b) imiona i nazwiska kontrolujących,

c) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

d) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli z dokładnym podaniem, jakiego czasu dotyczyła.

2) Część opisową:

a) stwierdzony stan faktyczny,

b) wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu,

c) zgodność stwierdzonego stanu ze stanem planowanym.

3) Podsumowanie kontroli i wnioski:

a) zgodność lub niezgodność działania z prawem,

b) wymagające przyjęcia i skierowania przez radę do wykonania,

c) datę i miejsce podpisania protokołu,

d) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik kontrolowanego pomiotu obowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn do przewodniczącego zespołu kontrolnego.

3. Uprawnienia dotyczące odmowy podpisania protokołu stosuje się odpowiednio do składu kontrolującego.

4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego uwagi dotyczące kontroli i jej wniosków za pośrednictwem przewodniczącego zespołu kontrolnego.

5. Uwagi, o których mowa w ust. 4, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

6. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują:

- przewodniczący, burmistrz, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.

 

§ 72. 

1. Dokumentacja komisji rewizyjnej zawiera:

1) dokumenty potwierdzające skład osobowy komisji;

2) plan pracy komisji;

3) protokoły zespołów wraz z wnioskami pokontrolnymi komisji rewizyjnej.

2. Teczki komisji rewizyjnej przechowuje w urzędzie pracownik ds. obsługi rady.

 

Rozdział VIa

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

§ 72a

1. Do rozpatrywania skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określone w ust. 1.

3. Zasady i tryb działania Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu. 1

 

Komisje Rady

§ 73. 

1. Do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje stałe lub doraźne komisje.

2. Komisje podlegają wyłącznie radzie.

 

§ 74. 

3. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należą w szczególności:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których zostały powołane,

2) kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych miasta pod względem zgodności ich działania z uchwałami rady;

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę, burmistrza lub komisje;

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał;

5) badanie terminowości i prawidłowości załatwiania przez burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych miasta wniosków i skarg mieszkańców;

6) współpraca z innymi komisjami rady;

7) coroczne składanie radzie sprawozdań ze swej działalności;

8) składanie sprawozdania przez przewodniczącego komisji doraźnej po zakończeniu jej działalności.

1. Posiedzenia komisji zwołuje i obrady komisji prowadzi jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący pod nieobecność przewodniczącego.

2. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane także przez przewodniczącego na wniosek 1/3 składu komisji z podaniem przyczyny jego zwołania.

3. Niewywiązywanie się komisji z nałożonych przez radę obowiązków może stanowić podstawę odwołania przewodniczącego i/lub wiceprzewodniczącego, a także rozwiązania komisji. 1

1. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należą 
w szczególności:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, do których zostały powołane,

2) kontrola burmistrza i jednostek organizacyjnych miasta pod względem zgodności ich działania z uchwałami rady;

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez radę, burmistrza lub komisje;

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał;

5) badanie terminowości i prawidłowości załatwiania przez burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych miasta wniosków i skarg mieszkańców;

6) współpraca z innymi komisjami rady;

7) coroczne składanie radzie sprawozdań ze swej działalności;

8) składanie sprawozdania przez przewodniczącego komisji doraźnej po zakończeniu jej działalności.

 

2. Posiedzenia komisji zwołuje i obrady komisji prowadzi jej przewodniczący  lub wiceprzewodniczący pod nieobecność przewodniczącego.

 

3. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane także przez przewodniczącego na wniosek 1/3 składu komisji z podaniem przyczyny jego zwołania.

 

4. Niewywiązywanie się komisji z nałożonych przez radę obowiązków może stanowić podstawę odwołania przewodniczącego i/lub wiceprzewodniczącego, a także rozwiązania komisji. 1

 

 

§ 75. 

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie.

2. Rada może zlecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 76. 

1. Posiedzenia komisji rady są jawne.

2. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

3. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działań.

4. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i kierują je do burmistrza w formie pisemnej, zamieszczając je w rejestrze opinii i wniosków komisji rady.

 

§ 77. 

1. Rada wybiera i odwołuje członków komisji stałych i doraźnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wybierają i odwołują w głosowaniu jawnym członkowie komisji na jej wniosek. Decyzja komisji zatwierdzana jest w formie uchwały na sesji.

3. Radny może być przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego tylko jednej komisji stałej.

 

§ 78. 

1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności powinna uczestniczyć, co najmniej połowa składu komisji.

2. Opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

5. Protokoły sporządza pracownik obsługi rady miasta.

 

Rozdział 7.

Kluby radnych

 

§ 79. 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, określane dalej, jako „kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.

2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

3. Warunkiem utworzenia i istnienia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału radnych. 1

3. Warunkiem utworzenia i istnienia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału minimum 3 radnych. 1

4. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu, który prowadzi rejestr klubów.

5. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;

2) listę członków;

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

6. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego.

 

§ 80. 

1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.

2. Kluby działają przez okres kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

3. Kluby mogą być wcześniej rozwiązane na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu.

 

§ 81. 

1. Kluby uchwalają własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem.

2. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

3. Przewodniczący klubów zobowiązani są w terminie 14 dni do przedłożenia regulaminów klubów i ich zmian przewodniczącemu rady.

§ 82. 

  1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze z zakresu kompetencji, organizacji i trybu działania rady. 1

1. Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze z zakresu kompetencji, organizacji i trybu działania rady. 1

 

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady i posiedzeniach komisji wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 83. 

1. Na wniosek przewodniczących klubów burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

2. Posiedzenia klubów radnych mogą odbywać się w siedzibie urzędu po uzgodnieniu z burmistrzem lub osobą upoważnioną.

3. Obsługa finansowo-osobowa klubu tworzona jest we własnym zakresie.

Rozdział 8.

Regulamin przyznawania tytułu
"Honorowy Obywatel Miasta Helu"

 

§ 84. 

"Honorowy Obywatel Miasta Helu" - tytuł przyznawany osobom niebędącym mieszkańcami miasta, które w uznaniu zasług włożonych dla ogółu zbiorowości, zostały włączone w poczet jego obywateli.

 

§ 85. 

Honorowe Obywatelstwo może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

 

§ 86. 

1. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić:

1) komisje rady;

2) minimum pięciu radnych;

3) kluby radnych;

4) burmistrz;

5) minimum pięćdziesięciu mieszkańców miasta posiadających prawo wyborcze;

6) organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe.

2. Do wniosku mieszkańców miasta należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL i podpisy.

3. Wniosek organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych powinien zawierać uchwałę organu statutowego.

 

§ 87. 

1. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

1) dane personalne kandydata;

2) charakterystykę kandydata;

3) określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.

2. Wnioski o nadanie tytułu składa się na ręce przewodniczącego.

3. Wnioski opiniują komisje rady.

4. Zaopiniowane przez komisje wnioski przewodniczący przedstawia radzie.

5. Uchwały o nadaniu tytułu podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu rady.

 

§ 88. 

Osoba odznaczona otrzymuje medal pamiątkowy i jego miniaturkę oraz legitymację.

 

§ 89. 

1. Wzór medalu i wzór miniaturki określa załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

 

§ 90. 

1. Wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Helu" odbywa się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

2. Do wręczenia medalu pamiątkowego upoważniony jest przewodniczący rady miejskiej.

§ 91. 

Osoba wyróżniona ma prawo używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu".

 

§ 92. 

Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

 

§ 93. 

Pozbawienie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Helu" następuje w tym samym trybie jak nadanie.

 

§ 94. 

Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi pracownik
ds. obsługi rady.

§ 95. 

Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa pokrywane są z budżetu miasta.

 

Rozdział 9.

Regulamin nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Helu"

 

§ 96. 

"Zasłużony dla Miasta Helu" – tytuł przyznawany mieszkańcom Helu, będący wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład pracy w dzieło rozwoju miasta.

 

§ 97. 

Tytuł może być nadawany osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, instytucjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom.

§ 99. 

1. Z wnioskiem o nadanie tytułu występować mogą:

1) komisje rady;

2) minimum pięciu radnych;

3) kluby radnych;

4) burmistrz;

5) minimum pięćdziesięciu mieszkańców miasta Helu posiadających prawo wyborcze;

6) organizacje społeczne, polityczne i wyznaniowe.

2. Do wniosku mieszkańców miasta należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpisy.

3. Wniosek organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych powinien zawierać uchwałę organu statutowego.

 

§ 100. 

1. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

1) dane personalne kandydata;

2) charakterystykę kandydata;

3) określenie zasług uzasadniających przyznanie tytułu.

2. Wniosek o nadanie tytułu składa się na ręce przewodniczącego.

3. Wnioski opiniują komisje rady.

4. Zaopiniowane przez komisje wnioski, przewodniczący przedstawia radzie.

5. Uchwały o nadaniu tytułu podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu rady.

§ 101. 

Osobie, której przyznano tytuł, wręcza się medal pamiątkowy i jego miniaturkę oraz legitymację.

 

§ 102. 

2. Wzór medalu i wzór miniaturki określa załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

 

§ 103. 

1. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu" odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter tego wydarzenia.

2. Do wręczenia medalu pamiątkowego upoważniony jest przewodniczący rady gminy miejskiej.

 

§ 104. 

Osoba wyróżniona ma prawo używania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu".

 

§ 105. 

Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

 

§ 106. 

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Helu” może być nadany pośmiertnie.

 

§ 107. 

Ewidencję osób wyróżnionych tytułem prowadzi pracownik ds. obsługi rady.

 

§ 108. 

Koszty związane z ustanowieniem z i nadaniem tytułu pokrywane są z budżetu miasta.

 

§ 109. 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu, tracą moc:

1) Uchwała nr XXIV/175/05 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Helu;

2) Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie Statutu Miasta Helu;

3) Uchwała nr XXXVIII/238/14 Rady Miasta Helu z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie Statutu Miasta Helu.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/177/17

Rady Miasta Helu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/177/17

Rady Miasta Helu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/177/17

Rady Miasta Helu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/177/17

Rady Miasta Helu

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/177/17

Rady Miasta Helu

z dnia 27 czerwca 2017 r. 1

Zalacznik5.pdf

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STATUTU Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (PDF, 13KB) 2019-09-04 14:13:21 46 razy
2 2019.09.04 TEKST UJEDNOLICONY STATUTU GMINY MIEJSKIEJ HEL.pdf (PDF, 36KB) 2019-09-04 14:12:22 49 razy
3 ZAŁĄCZNIK NR 1 - KSIĘGA HERBU I FLAGU HELU.pdf (PDF, 28KB) 2019-09-04 14:12:22 60 razy
4 ZAŁĄCZNIK NR 2 - GODŁO PORMOCYJNE GHEL.PL.pdf (PDF, 64MB) 2019-09-04 14:12:22 51 razy
5 ZAŁACZNIK NR 3 TABLICZKA HONOROWY OBYWATEL.pdf (PDF, 1.MB) 2019-09-04 14:12:22 46 razy
6 ZAŁACZNIK NR 4 TABLICZKA ZASŁUŻÓNY.pdf (PDF, 1.MB) 2019-09-04 14:12:22 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 04-09-2019 14:07:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 04-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-09-2019 14:13:21